กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้วัฒนธรรมในการต่อรองกับนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ กรณีศึกษา : ชุมชนแม่ลานคำ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF