Youth Council in Dan Sai District Loei Province Learning Local Tradition

Authors

  • Kalaya Yotcamlue สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Keywords:

Adolescent Council, Learning, Local tradition

Abstract

This article investigates two main issues— 1) culture and tradition learning of local the youths council in Dan Sai District Loei Province, and  2) networking of the youths for conserving Thai Loei local culture. Sources of data in this study are document sheets, previous researches, observation, and interviews. Local wisdom elites, youth council members, local government agencies, and school staffs are participants of the interviews. The results reveal that (1) the adolescents in Dan Sai District Loei Province learn local tradition from their family, local events, schools, and the youth council; (2) The network of local youths in Dan Sai district imitates culture conservation from their role models, such as the local leaders, or adults in their communities. In this district, there is a group of local traditions called Heed sip song khok sip see. These traditions consist of a local tradition of each month and fourteen folkways for local governor, such as the worship for Phathad Srisongrak, Phi Ta Khon in Boon Luang and local rocket festival.

References

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2558). มาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มรดกทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, หน้า 5-6.

กัลยา ยศคำลือ. (2558). การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของพลเมือง: ศึกษากรณีประชาชนใน
เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลยและนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. เลย : Proceeding the 7th International Science, Social
Sciences, Engineering Energy, on 24-26 November, 2015, Phitsanulok, pp114-116.

กัลยา ยศคำลือและคณะ. (2560). การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ว.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11(2) หน้า 13-34.

จริยา กลิ่นอุบล. (2548). การมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมการปกครองท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาล
ตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี : หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา, หน้า 1.

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2549). วิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : คณะบริหาร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้า 1-2.

ตติกานต์ เดชชพงศ์. (2559). สังคมสังเกต สังเกตสังคม. แหล่งที่มา http://social-agenda.org/
social-watch-thailand-2016/วันที่ 5 กันยายน 2560

ทิศนา แขมมณี. (2546). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.
กรุงเทพมหานคร: เมธีทิปส์, หน้า 149-150.

นวพรรษ เพชรมณีและปรัชญนันท์ นิลสุช. (2553). Ubiquitous Learningอัจฉริยะแห่งการล่วงรู้บริบท.
กรุงเทพมหานคร: วารสารวิทยบริการปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม –เมษายน 2553.

นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์. (2527). กลวิธี แนวทางวิธีการสงเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชนบท. กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภณการพิมพ์ หน้า 25-26.

พระมหาพิมล พรมเมือง. (2550). วิถีพุทธ-พรามหณ์-ผี ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบ่อพันขันเพื่อสังคมที่
ยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด. มหาสารคาม : วิทยานิพนธ์สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, หน้า 1.

ราชกิจจานุเบกษา. (2560). พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร : เล่ม 134 ตอนที่ 63 ก, หน้า 1-7.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2548). ความเชื่อ. พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร
: ราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 12-13.

วิมลสิทธิ์หรยางกูร. (2541). พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 7-31.

วรรณา ศรีเจริญ. (2547). แรงจูงใจทางสังคมของผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดงานประเพณีท้องถิ่น : ศึกษากรณีเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา.ชลบุรี : หลักสูตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หน้า 1-5.

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ. (2561). รูปภาพ ที่ 1 และ 2 ประเพณีบุญหลวง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.
เลย : วันที่ 16 มิถุนายน 2561.

Junichi Kurata. (2018). Heart of Teacher : Model Education Experiences in Needed of
Group Kodomo and Sensei. Bangkok: The SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher
Education Leadership Forum April 1- 4, 2018 Bangkok, Thailand, on Engaging
Communities Empowering Leaders.

Herzberg. Frederoc and Block Snyderman. (1959). The Motivation of Work (2nded).
New York : John Wiley Andersons Inc, pp 11-15.

Rogers, J. (2005). Aspiring to leadership – identifying teacher-leaders. Medical
Teacher, 27(7), pp 629-633.

Downloads

Published

2018-12-01

How to Cite

Yotcamlue, K. (2018). Youth Council in Dan Sai District Loei Province Learning Local Tradition. Journal of Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University, 1(2), 52–66. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/husolru/article/view/245402