เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ตลอดถึงองค์ความรู้ทางด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์