Guidelines for Service to Create Competitive Advantages of Accounting Firms in The Eastern Region

Authors

  • วชิรญาณ์ สุนทรวินิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • Porntip Shoommuangpak มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Keywords:

Service, Accounting Office in the Eastern Region, Competitive Advantage

Abstract

This research aims to study Guidelines for Service to Create Competitive Advantages of Accounting Firms in The Eastern Region. The sample consisted of 168 accounting office administrators in the eastern region. The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation and One-way ANOVA analysis. The results showed that the majority of respondents were female, aged 41-50 years old, bachelor's degree, Manager accounting, experience 5-10 year. The business model is a limited company. The duration of operation is 5-10 years. The number of personnel in the business is less than 15 people. Key principles focus on the most systematic operational processes (svg.image?\bar{X} = 4.37). Additionally, service to provide a good experience for customers. Moreover, the result found that comparing the differences in the level of importance of accountants to effective teamwork practices. Classified by personal status in relation to age, it was found that the importance of competitive advantage of accounting firms in the Eastern region in terms of customer management excellence There was a statistically significant difference at the .05 level.

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า...(2543). [ออนไลน์]. การทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543. [สืบค้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565]. สืบค้นจาก : www.dbd.go.th

______. (2564). [ออนไลน์]. จำนวนสำนักงานบัญชีที่ขาดทุน. [สืบค้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565].

______. (2564). [ออนไลน์]. จำนวนสำนักงานบัญชีในแต่ละจังหวัด. [สืบค้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565]. สืบค้นจาก : www.dbd.go.th

ณิชาภา ศิริสาร. (2563). ปั จจัยในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. สารนิพนธบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก.

ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2563). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์

ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : วี. อินเตอร์ พริ้น.

นิเทศ ทองสุขใส และอนุรักษ์ เรืองรอบ. (2563). “ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี.” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 : 74-86.

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุรีวิทยาสาส์น

พฤกษา แก้วสาร และนพดล พันธุ์พานิช. (2563). “แนวทางการให้บริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย.” วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 8 ฉบับเพิ่มเติม : 239-250.

รชตะ รตันโชต. (2561). ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผรู้บับริการ ด้านคุณภาพการบริการกรณีศึกษา สำนักงานบัญชีแห่งหนึ่ง. ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

สัจวัฒถ์ วรโยธา และคณะ. (2561). “การพัฒนาระบบบัญชีในการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของกลุ่มเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมือง บ้านกกไอ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร.” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 : 82-83. สืบค้นจาก : www.dbd.go.th

โสภาพรรณ ไชยพัฒน์. (2563). “คุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ต.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : 110-121.

Azzari, V., Mainardes, E.W., Beiruth, A.X., and Costa, F., M. (2021). The dimensions of accounting service quality. SN Business & Economics, 1(105), 1-31.

Brucal, S., Corpuz, C., Abeysekera, I, and Rual, D. (2022). Role of Service Quality, Price, and Firm Image on Customer Satisfaction in Philippine Accounting Firms. Journal of Risk and Financial Management, 15(75), 2-16.

Buzzell, R.D. and Gale, B.T. ( 1987). The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance. New York : The Free Press.

Cronbach, L. J. (1974). Essential of Psychological Testing. New York : Harper&Row.

David K. Berlo. (1960). The Process of Communication. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Fishbeic, M (Ed.), Attitude Theory and Measurement (pp. 90-95). New York : Wiley & Son.

Kolter, Phillip. (2000). Marketing Management. The Millennium Edition. New Jersey : Prentice Hall, Inc

Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald and White, Ralph K. (1939). “Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climate.” Journal of Social Psychology. 10 (5) : 271 - 299.

Likert, Rensis. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale. In Reading in

Maslow, A. (1970). Human needs theory: Maslow’s hierarchy of human needs. In R.F. Craven & C. J. Hirnle (Eds.), Fundamental of Nursing : Human Health and Function. (3rd ed.) Philadelphia : Lippincott.

Michael E. Porter (1985). competitive advantage. (The Competitive Advantage of Nations).

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of marketing 49, Fall : 41-50.

Weber, M. (1966). The Theory of Social and Economic Organization. Trans. By A.M. Henderson and Talcott Person. (4th ed.). New York : The Free Press

Yamane, T. (1967). Statistics an introductory analysis (2nd ed.) New York : Harper and Row.

Published

2022-06-30 — Updated on 2023-02-25

Versions

How to Cite

สุนทรวินิต ว., & Shoommuangpak, P. (2023). Guidelines for Service to Create Competitive Advantages of Accounting Firms in The Eastern Region. Journal of Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University, 4(2), 40–53. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/husolru/article/view/257090 (Original work published June 30, 2022)