Return to Article Details The Effectiveness of Decentralized Education Policy to Local Government ประสิทธิผลของนโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy