กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธ: แนวคิด ทฤษฎี วิธีปฏิบัติ และการประเมินผล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy