ภาษาอังกฤษ :   Asst.Prof.Dr. Bundit  Vaivong   Faculty of Management Sciences Phuket Rajabhat University

ภาษาไทย :       ผศ.ดร.บัญฑิต   ไวว่อง  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาษาอังกฤษ :   Dr. Rungnapa Ariuyaphonpanya   Faculty of Management Sciences Phuket Rajabhat University

ภาษาไทย :       ดร.รุ่งนภา   อริยะพลปัญญา   คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภายนอก