Announcements

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพในด้านวิทยาการจัดการ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ                                                                        ธุรกิจการบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว  กลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ทั้งในและนอกสถาบัน