กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิจัยเชิงปฏิบัติการรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา: กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy