การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

Authors

  • นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

Abstract

The overall evaluation of the project to promote morality, ethics and desirable values ​​of students in Ban Tum School (MD. 15, Central Klang Upatham Primary Education) passed the evaluation criteria. In summary, the assessors focus on the conclusion of the evaluation objectives. And present the results of the relevant sections In summary, in order to see the background as follows: The appraiser of the project to promote the moral, ethics and desirable values ​​of students. Ban Tum School (Nor. Kor. Kor. 15, Central Klang Upatham Primary Education), comprising 245 students And most students Accounted for 33.88%, followed by teachers and educational personnel Accounting for 26.94 percent and the basic education institution committee Accounting for 5.30 percent. The evaluation results in various aspects are as follows:

  1. The evaluation of the project to promote the moral, ethics and desirable values ​​of the students in Ban Tum School (No. Kor. Kor. 15, Central Department of Patronage) according to the opinions of teachers and educational personnel and the basic education committee. The overall evaluation result is at a high level (= 4.40). When considering the evaluation results in each aspect, it is found that the highest level is in 2 aspects which are the product output of the project

(= 4.67) and the project context (= 4.57), the evaluation results were in two high levels, ranked from the high mean: In terms of operational process (= 4.42), followed by the input factor of the project (= 3.93)In conclusion, the evaluation of the project to promote the moral, ethics, and desirable values ​​of the students of Ban Tum School (Nor. Nor. 15 Kor Por Klang Foster) overall, passed the assessment criteria set

  1. Evaluation of the context of the project to promote the moral, ethics, and desirable values ​​of students in Ban Tum School (No. Kor. Kor. 15, Central Klang Upatham) found that the highest level of consistency. Which passed the assessment criteria set The item with the highest average value is that the project is consistent with Solving current social problems (= 4.77) followed by the objectives and goals of the project are possible. And the project is suitable for the needs of the learners (= 4.69) respectively, while the lowest mean is that the project is suitable for the role and duty of the school (= 4.30)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนกวรรณ วิวัฒน์ธนศิษฏ์. การศึกษาองค์ประกอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต

(วัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,

โกวิท ประวาลพฤกษ์. (2523.) แนวการประชุมทางวิชาการ. ในแนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย. หน้า 17.

กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2523.

. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เน้นวินัยและประชาธิปไตย. กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.(ธันวาคม 2538 – มกราคม 2539.)

“แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8” การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด : แนวทางสู่ การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, วารสารการศึกษาแห่งชาติ. 30(2). 7.

การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา. (2543.) กรุงเทพฯ :

กระทรวงศึกษาธิการ.(2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพ ฯ :

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 119 ตอที่ 123 ก (19 สิงหาคม 2545), ฉบับกฤษฎีกา. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :

ทิศนา แขมมณี.(2541.) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. สภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, กรุงเทพฯ :

ทิศนา แขมมณี.(2542.) แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยการศึกษา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ :

บุญชม ศรีสะอาด. (2543.) การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น,

สมบัติ ท้ายเรือคำ.(2546.) เอกสารประกอบการสอนวิชา 504304 การวิจัยการศึกษาเบื้องต้น. มหาสารคาม : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สมบูรณ์ สุริยวงศ์ และคณะ. (2544.) ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Prentice-Hall, Inc; New Jersey.

Raths,Louis E., Merrill Harmin and Sidney B. Simon. (1966). Value and Teaching: Working with

Value in the Classroom. (1966.) Columbus: Charles E, Merrill Books. Inc.

Downloads

Published

2020-09-26

How to Cite

รัตโน น. ร. (2020). การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์). SSKRU Research and Development Journal, 6(1), 58–75. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/243584

Issue

Section

Research Articles