y of InInformation Literacformation Science Undergraduate Students, Mahasarakham University

Authors

  • Juntakan Panleow มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Keywords:

Information Science

Abstract

The objectives of this research were 1) to develop information literacy skills of students in the field
of Information Science based on the Big 6 Skills, and 2) to study using information literacy skills in the development
of information science senior project for undergraduate students in the field of Information Science
of Mahasarakham University. The representative sample is 57 undergraduate students studying in the 3rd
year in the field of Information Science of Mahasarakham University enrolled in the academic year 2017.
The research instrument consisted of 1) Pre-test and Post-test before and after organizing the activities, 2)
the activity to develop information literacy skills based on the Big 6 Skills, 3) the questionnaire in using information
literacy skills in the development of information science senior project, Faculty of Informatics of
Mahasarakham University based on the framework of information literacy standards of Association of College
and Research Library (ACRL) for 5 standards. The statistics for data analysis were percentage, average and
standard deviation. The results of the study were revealed that 1)The test scores before and after organizing
the activities, it found that the students’ average test scores before organizing the activities was 56.20 %.
However, after teaching and learning the various activities, the students’ average test scores increased at
85.15 %. 2) The overall of using of information literacy skills in the development of information science senior
project was at high level. Considering each standard, it found that every standard is at high level. According
to the standard 1: The determines the nature and extent of the information needed, it has the highest mean
at 3.92 and standard 2: The accesses needed information effectively and efficiently, it has the lowest mean
at 3.71.
Keywords: Information Science

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eisenberg and Berkowitz. (1996). Helping with Homework: A Parent’s Guide to
Information Problem-Solving. ERIC Clearinghouse on Information and
Technology. Available: Linworth Publishing, Inc. ED418699.
Kuhlthau, Carol Collier. (1989). Information Seach Process: A Summary of Research
and Implication for School Library Media Program. Retrieved January
22,2019, from http://www.ala.org/aasl/aaslpubsandjournals/ slmrb
/editorschooiceb/infopower/slctkuhlthau2%0A.
กุลชัย กุลตวนิช. (2557). ระบบการเรียนบนห้องเรียนเสมือนแบบคลาวด์ตามแนวคิดการเรียนรู้
คอนเน็คติวิสม์เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
การรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทิมา เขียวแก้ว. (2558). เอกสารประกอบการสอนการจัดการสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ดรุณี พรายแสงเพ็ชร. (2548). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบการแก้ปัญหาโดย
ใช้สารสนเทศ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงกมล อุ่นจิตติ. (2546). การประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ดวงพร เพ็ชร์แบน. (2557). ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีสอน Big Six Skills เรื่อง
หลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นฤมล รักษาสุข. (2558). การจัดการศูนย์สารสนเทศ. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
http://sutlib2.sut.ac.th/Learning/school/Social/204316_5_2558.ppt.
นวพร ชลารักษ์. (2558). บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 9(1).
บุหลัน กุลวิจิตร. (2558). การใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร, 8(1).
ปภาดา เจียวก๊ก. (2547). การรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประวัตรวงศ์ ยางกลาง. (2548). ผลของการเรียนแบบค้นหาสารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ
Big 6 ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. กรุงเทพฯ :
วิทยานิพนธ์ ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพน ประธานราษฏร์. (2557). ความต้องการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำ�หรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศ
ศึกษา) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2554). หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554). มหาสารคาม: คณะวิทยาการ
สารสนเทศ.
มะลิวัลย์ สินน้อย. (2561). การรู้สารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสาร
พูลิเนท, 5(1).
วนุชชิดา สุภัควนิช. (2547). การบูรณาการการรู้สารสนเทศในกระบวนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตกาฬสินธุ์. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2541). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ.
ศรีเพ็ญ มะโน. (2536). การสร้างแบบจำลองหลักสูตรวิชาการรู้สารนิเทศสำหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีโดยใช้วิธีการเชิงระบบ. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Downloads

Published

2020-12-21

How to Cite

Panleow, . J. . (2020). y of InInformation Literacformation Science Undergraduate Students, Mahasarakham University. SSKRU Research and Development Journal, 7(2), 7–18. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/245189

Issue

Section

Research Articles