A Chinese Guidebook Creation for Durian Orchardists to Promote Tourism and Sale of Volcanic Durian in Sisaket Province

Authors

  • วิภาวดี ทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Keywords:

Chinese guidebook, Guidebook of durian sale, Durian orchardists, Volcanic durian

Abstract

The research of “A Chinese Guidebook Creation for Durian Orchardists to Promote Tourism and Sale of Volcanic Durian in Sisaket Province” aimed to 1) study the use of Chinese language of volcanic durian orchardists in Sisaket Province to communicate with Chinese tourists, and 2) create a Chinese guidebook for durian orchardists to promote tourism and sale of volcanic durian in Sisaket Province. The samples used in this research were volcanic durian farmers certified with GI standard in Khun Han District, Kantharalak District, and Srirattana District of Sisaket Province. A total of 6 orchards was selected by purposive sampling method consisted of 2 orchards from each district. The instrument used in this research was                     a questionnaire divided into 2 parts: 1) the condition of volcanic durian orchardists, and 2) the demand of a Chinese guidebook for communicating with Chinese customers linking to                5 Chinese aspects: 1) knowledge of Mandarin, 2) listening to Mandarin, 3) speaking Mandarin, 4) reading Mandarin, and 5) writing Mandarin, based on five rating scale of Likert as criteria. The statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation of the target group.

          The findings revealed that the volcanic durian orchardists in Sisaket Province need         a Chinese guidebook for communication to sell durians to Chinese at the highest level of 83.33%.The three most wanted skills were: 1) listening to Mandarin, 2) speaking Mandarin, and               3) reading Mandarin. They required a simple format of Chinese guidebook focusing on listening, speaking, and reading skills based on a basic knowledge toward sentences of basic sale together with Thai subtitle.

          The guidebook was created based on the findings that the researcher got from the study on demand of a Chinese guidebook of the volcanic durian orchardists. The content is divided into 5 aspects: 1) names of durian species, 2) taste and level of ripeness, 3) numbers, 4) quantifying nouns and weight unit, and 5) sentences used in sale for durian seller. It consists of Thai vocabularies, Chinese vocabularies, Pinyin, Thai subtitles, and illustrations, which are easy to use in order to meet the needs of the target group and the durian orchardists to be able to study and use on their own.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กานดา เสือจำศีล. (2555). พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดอเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารุธรกิจมหาบัณฑิต มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ค้นหาได้จาก hppt//:repository.rmutt.ac.th.
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรียญ. (2559). พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระในเขต กรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์, พฤกษ์ คงสวัสดิ์, สมพงษ์ สุขเขตต์, นิตยา คงสวัสดิ์, ปราณี เถาว์โท, ประจันทร์ พวงพลอย และ คำมี ศรประสิทธิ์. การผลิตทุเรียนคุณภาพยุคใหม่เพื่อลด ต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหาการผลิต อย่างยั่งยืน. (ม.ป.ป.)
พัชรี ไชยสิทธิ์. (2546 : 31-78). การสร้างชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. งานนิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์. (2559). การสร้างคู่มือศึกษาด้วยตนเองฉบับภาษาอังกฤษเพื่อแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี.
วันเฉลิม พ่วงธรรมรงค์ (2561) ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของพนักงานแผนก บริการส่วนหน้า ของโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. ปีที่ 5(1) : มกราคม – มิถุนายน 2559.
วิชัย วงศ์ภินันท์วัฒนา. (2549 : 51-53). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา.วิทยานิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
ศักดา ธรานิศร. (2547). ความต้องการใช้ภาษาจีนของผู้ประกอบการในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย.วิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ. (ม.ป.ป.). โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ สืบค้นวันที่ 18 ธันวาคม 2562 : ที่มา www. https://sisaket.cad.go.th › ewt_dl
สิริกร เลิศลัคธนาธารและคณะ.(2559 : 4). รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่มา ท่องเที่ยวในประเทศไทย.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยภายัพ. ปีที่ 26(1) : มกราคม – มิถุนายน 2559.

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

ทวี ว. . (2021). A Chinese Guidebook Creation for Durian Orchardists to Promote Tourism and Sale of Volcanic Durian in Sisaket Province. SSKRU Research and Development Journal, 8(1), 25–33. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/248650

Issue

Section

Research Articles