การปรับตัวของผู้ประกอบการในตลาดสดพลาซ่าช่วงวิกฤตโควิด-19

Authors

  • สุทธิชัย รักจันทร์

Keywords:

Adaption, COVID-19 Crisis and Plaza, Market Hat Yai District

Abstract

This article is a qualitative research issue of interest to study how operators in the plaza bazaar are affected by COVID-19 and how entrepreneurs adapt to COVID-19 The research on entrepreneurs' adaptation in the square fresh market during the COVID-19 crisis is a qualitative study The purpose is to study the impact of the COVID-19 and the adjustment of the square fresh food market operators. The operators of the square fresh market are affected by COVID-19 The revenue of fresh market operators will be greatly reduced. Therefore, they have adapted to delivery. The government has not received sufficient help. Entrepreneurs must adapt to COVID-19 to live in trade and consumers. Worried about COVID-19, and the impact on consumers' shopping behavior in the changing market, Therefore, a large number of products are purchased at one time to store food. Reduce time away from home. Then focus on delivery services. When consumers consume less in the square fresh food market. Therefore, entrepreneurs reduced their income to adapt to the marketing operators of the Fresh Plaza during COVID-19. Operators must increase online distribution channels to reduce consumer crowding. This is to protect themselves from the impact of COVID-19.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). New Normal ของธุรกิจร้านอาหารในยุคโควิด 19. ออนไลน์. https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256303_EatGuide.aspx

ธีรภัทร เจริญฤทธิ์และ นฤภร ไชยสุขทักษิณ หลักสูตรสวัสดิการสังคม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. http://www2.huso.tsu.ac.th/ncom/csd/csd_full_comment/2020-2224-274718-2021-1425-334637.pdf

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก,

ความรู้ทั่วไป.https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/covid19is/

ศุภนิตย์ วัฒนธาดา 2518. http://www.lib.kps.ku.ac.th/SpecialProject/General_Science/2544/Bs/ChuankwanPe/chapter2.pdf

เสาวณี จันทะพงษ์. (2564). ผลกระทบและการปรับตัว (Resilience)ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารช่วงโควิด-19:วิเคราะห์จากหลักคิด Outside-In. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ออนไลน์).https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_26Oct2021.aspx

McKee, D. O., Varadarajan. (1989). Strategic adaptability and firm performance: a market-contingent perspective. Journal of Marketing, 53 (3), 21-35.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

รักจันทร์ ส. . (2022). การปรับตัวของผู้ประกอบการในตลาดสดพลาซ่าช่วงวิกฤตโควิด-19. SSKRU Research and Development Journal, 9(2), 19–29. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/264277

Issue

Section

Research Articles