คุณลักษณะที่เป็นตัวกำหนดราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • Kiriya Kulkolkarn Faculty of Economics, Thammasat University, Bangkok, 10200, Thailand
  • Chotiwut Laophairo Italian-Thai Development Public Company Limited, Bangkok, 10310, Thailand

Keywords:

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร, แบบจำลองราคาฮีดอนนิค, คุณลักษณะของที่อยู่อาศัย, condominium in Bangkok, hedonic price model, housing attributes

Abstract

บทคัดย่อ

ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกรุงเทพมหานคร บทความนี้อาศัยแบบจำลองราคาแบบฮีดอนนิคในการวิเคราะห์คุณลักษณะของที่อยู่อาศัยที่เป็นตัวกำหนดราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิค Box-Cox (1964) หาฟังก์ชันที่เหมาะสมในการสร้างแบบจำลอง และใช้ข้อมูลราคาและคุณลักษณะของห้องชุดจำนวน 20 คุณลักษณะ จาก 146 ห้องชุด เก็บข้อมูลจากสำนักงานขาย 42 แห่งที่เปิดขายอยู่ในช่วงวันที่ 1-31 มกราคม 2554 ผลการประมาณชี้ว่า คุณลักษณะที่ส่งผลต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ที่ตั้งของโครงการ ระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้า ตำแหน่งชั้น ขนาดที่ดิน จำนวนห้องชุดในโครงการ ชื่อเสียงของเจ้าของโครงการ ปริมาณที่จอดรถ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ขนาดห้องชุด จำนวนห้องนอน เฟอร์นิเจอร์ และค่าส่วนกลาง โดยค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้แสดงราคาสัมพัทธ์ของคุณลักษณะต่างๆ งานศึกษานี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อ เจ้าของโครงการ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงราคาห้องชุด

คำสำคัญ : คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร, แบบจำลองราคาฮีดอนนิค, คุณลักษณะของที่อยู่อาศัย

 

Abstract

The housing market, particularly the condominium sector in Bangkok has been rapidly expanding. In this paper, the hedonic price model is used to analyze the housing attributes that determine the price of condominiums in Bangkok. The Box-Cox technique is used to find an appropriate functional form of the model. The data of condominium prices and 20 attributes of 146 condominium units were collected from 42 sales offices during 1-31 January 2011. The results indicate that the attributes determining the price of condominium in Bangkok were: project location, proximity to sky train and subway, unit location, unit size, furniture, total number of units in a project, land size, waiting duration before construction is completed, reputation of developers, parking space, common fee for maintenance and services, and number of bedrooms. The estimated coefficients indicaterelative prices of the attributes which can be used as reference prices for buyers,developers and banks.

Keywords : condominium in Bangkok, hedonic price model, housing attributes

JEL Classification : C01, C19, C22, C59

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Kulkolkarn, K., & Laophairo, C. (2013). คุณลักษณะที่เป็นตัวกำหนดราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร. Applied Economics Journal, 19(1), 24–45. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10350

Issue

Section

Research Articles