ประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ในประเทศไทย

Authors

  • Akarapong Untong Public Policy Studies Institute, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand
  • Phanin Khureathai Faculty of Management Science, Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit, 53000, Thailand
  • Mingsarn Kaosa-ard Public Policy Studies Institute, Chiang Mai Univerity, Chiang Mai, 50200, Thailand

Keywords:

โรงแรม, เกสต์เฮ้าส์, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, เส้นพรมแดนเมตาเชิงเฟ้นสุ่ม, hotel, guesthouse, operational efficiency, stochastic meta-frontier

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่องว่างทางเทคโนโลยีของโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ในประเทศไทย การศึกษาแบ่งโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระดับเทคโนโลยีการดำเนินงาน โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ meta-frontier ประเมินประสิทธิภาพของโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 1,799 แห่ง ทั้งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและระหว่างกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมีประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ขณะที่โรงแรมประเภทโมเต็ลเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานต่ำที่สุด ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า กรณีที่เทคโนโลยีการดำเนินงานแตกต่างกัน ค่าประสิทธิภาพที่ได้จากแบบจำลอง pooled frontier และ group frontier มีค่าสูงเกินความเป็นจริง การศึกษานี้เสนอว่า ควรมีการใช้นโยบายและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ และการแบ่งปันและการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการทั้งภายในและระหว่างกลุ่มโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ของประเทศไทย

คำสำคัญ : โรงแรม, เกสต์เฮ้าส์, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, เส้นพรมแดนเมตาเชิงเฟ้นสุ่ม

 

Abstract

This paper aims to assess the operational efficiencies and technology gaps in hotel and guesthouse business in Thailand. The study classified the hotels and guesthouse into five groups with distinctive levels of operational technologies. A meta-frontier analysis is applied to evaluate the efficiency scores of 1,799 samples of hotels and guesthouses in year 2007. It is analyzed within the same groups and between groups. The results show that the international chain or foreign investment hotels had the highest efficiency scores. The mean operation efficiencies in motel group had the lowest efficiency scores. In addition, the empirical results reveal that in case of different operational technologies, using pool frontier and group frontier approaches would provide an over-estimation of the efficiency scores. This study suggests that different policies and technologies should be used to improve the operational efficiencies in the hotel and guesthouse business. Sharing and transferring operational knowledge within the group and among the groups would help develop the operational technologies and increase the efficiencies for the whole industry.

Keywords : hotel, guesthouse, operational efficiency, stochastic meta-frontier

JEL Classification : C20, C50, 024, L83

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Untong, A., Khureathai, P., & Kaosa-ard, M. (2013). ประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ในประเทศไทย. Applied Economics Journal, 18(1), 44–63. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10432

Issue

Section

Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>