การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

Main Article Content

วุฒิ หวังวัชรกุล

Article Details

How to Cite
หวังวัชรกุลว. (1). การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา. Applied Economics Journal, 17(1), 132-136. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10482
Section
Book Reviews