การกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรือยุธยา

Authors

  • ชัชชล กมลรัตนพล คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Keywords:

วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า, ความเต็มใจจะจ่าย, ค่าเข้าชม, โบราณสถาน, contingent valuation method, willingness to pay, entrance fee, cultural heritage

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เพื่อกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประว้ติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า (contingent valuation method, CVM) วิเคราะห์ความเต็มใจจะจ่ายค่าเข้าชมอุทยานฯ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อนำไปบูรณะและจัดการอุทยานฯ ให้เป็นไปตามแผนการจัดการ พื้นที่อุทยานการศึกษาใช้แบบสอบถามคำถามแบบปลายปิด โดยการเสนอราคาเพียงครั้งเดียวร่วมกับคำถามแบบปลายเปิด จากการวิเคราะห์จากคำถามปลายปิดพบว่า ค่าเข้าชมที่เสนอให้กับนักท่องเที่ยวมีความ สัมพันธ์กับความเต็มใจจะจ่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากคำถามปลายเปิดพบว่า อายุและรายได้ของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจจะจ่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าความเต็มใจจะจ่าย เฉลี่ยจากทั้งสองวิธีมีค่าใกล้เคียงกันแต่มีค่าสูงกว่าค่าเข้าชมที่จัดเก็บในปัจจุบันโดยค่าเฉลี่ยของความเต็มใจ จะจ่ายจากคำถามปลายปิดเท่ากับ 143.94 บาทต่อคนต่อครั้ง และจากคำถามปลายเปิด 150.86บาทต่อคน ต่อครั้ง ขณะที่อัตราค่าเข้าชมที่เก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปัจจุบันเพียง 50 บาทต่อคนต่อครั้ง การศึกษานี้เสนอให้กำหนดค่าเข้าชมอุทยานฯ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา 150บาทต่อคนต่อครั้ง

คำสำคัญ: วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า ความเต็มใจจะจ่าย ค่าเข้าชม โบราณสถาน

 

Abstract

This study determines the entrance fee for Ayutthaya historical park using the contingent valuation method (CVM) to estimate the foreign tourists’ willingness to pay (WTP) for restoration and management projects. The questionnaires used were single-bounded dichotomous choice and open-ended questions. The results show that the bid amount was a significant predictor of WTP. The open-ended questions show that age and income were significant predictors. The two types of questions produced similar WTP, which are higher than the current entrance fee. The mean WTP was 143.94 baht/person/trip from the dichotomous choice and 150.86 baht/person/trip from the open-ended questions. The current entrance fee is only 50 baht/person/trip for foreign tourists. The study suggests an entrance fee of 150 baht/person/trip.

Keywords: contingent valuation method, willingness to pay, entrance fee, cultural heritage

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

กมลรัตนพล ช., & ศีลประชาวงศ์ อ. (2013). การกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรือยุธยา. Applied Economics Journal, 16(2), 18–31. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10492

Issue

Section

Research Articles