ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วยชาติได้จริงหรือ?

  • วรรณวิภา พ่วงเจริญ สาขาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วรนันท์ กิตติอัมพานนท์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Keywords: การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง, วิกฤติการณ์ราคาน้ำมัน, แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล, fuel consumption, oil price crisis, error correction model

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยโดยรวมและระดับสาขา ในระยะสั้นพบว่า ความสัมพันธ์เป็นแบบสองทิศทางทั้งในภาคเศรษฐกิจรวมและสาขาอุตสาหกรรม ส่วนในระยะยาวเป็นความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียวทั้งในระดับภาคเศรษฐกิจรวม สาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรม ผลการศึกษาชี้นัยว่านโยบายการอนุรักษ์พลังงานที่เน้นเพียงลดการใช้น้ำมันจะไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว แต่รัฐบาลควรคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันด้วย

คำสำคัญ : การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง, วิกฤติการณ์ราคาน้ำมัน, แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

 

Abstract

The  Error  Correction  Model   ECM  was  used  to  determine  the  causal  relationship between fuel consumption and the economic growth of Thailand. In the short-run the relationships were  bidirectional  for  the  overall  economic  growth  and  the  industry  sector.  In  the  long-run  the relationships  were  unidirectional  for  the  overall  economic  growth,  transportation  and  industry sector.  A conservation  policy  that  focuses  only  on  reducing  fuel  consumption  would  adversely affect  the  long-term  economic  growth.  The  government  should  also  promote  efficiency  in  fuel consumption.

Keywords : fuel consumption, oil price crisis, error correction model

How to Cite
พ่วงเจริญว., & กิตติอัมพานนท์ว. (1). ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วยชาติได้จริงหรือ?. Applied Economics Journal, 14(2), 1-16. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10514
Section
Research Articles