ฟังก์ชันประสิทธิภาพต้นทุนของอุตสาหกรรมประกันในประเทศไทย

  • ฉันธะ จันทะเสนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
Keywords: ประสิทธิภาพต้นทุน, การกระจายแบบอิสระ, ฟังก์ชันทรานสลอก, ฟังก์ชันฟูเรียร์, ฟังก์ชันสปินเส้นตรง, cost efficiency, distribution free approach, translog function, fourier function, linearspline function

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ประเมินประสิทธิภาพต้นทุนของบริษัทอุตสาหกรรมประกันในประเทศไทย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง 3 รูปแบบฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันแบบทรานสลอก ฟังก์ชันแบบฟูเรียร์ และฟังก์ชันแบบสปินเส้นตรง ด้วยวิธีการกระจายแบบอิสระ โดยใช้ข้อมูลชุดของบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต 99 บริษัท (จากทั้งหมดที่มี 103 บริษัท) ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึง 2546 ผลการประเมินประสิทธิภาพต้นทุนจากทั้งสามฟังก์ชันพบว่าให้ค่าใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะพิจารณาจากการประมาณค่าพารามิเตอร์ คะแนนประสิทธิภาพ หรือในแบบจำลองโทบิท นอกจากนี้ผลจากแบบจำลองโทบิทพบว่า ทรัพย์สิน เบี้ยประกันรับ ส่วนแบ่งการตลาด ความสามารถทำกำไร และเงินสำรองกองทุนประกัน เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพต้นทุน, การกระจายแบบอิสระ, ฟังก์ชันทรานสลอก, ฟังก์ชันฟูเรียร์, ฟังก์ชันสปินเส้นตรง


Abstract

This study evaluated cost efficiencies of insurance firms in Thailand. Three functionalforms, i.e. translog, fourier, and linear spline were explored using distribution free approach. Theanalysis used panel data of life and non-life insurers of 99 firms (103 firms in total) during 1997 to2003. The results found that the cost efficiencies from the three functions are not notably differentin terms of parameter estimation, efficiency scores and tobit model. In addition, the results fromtobit model showed that asset, premium, market share, ROA, and fund capital significantly affectthe cost efficiencies.

Keywords : cost efficiency, distribution free approach, translog function, fourier function, linearspline function

How to Cite
จันทะเสนาฉ. (1). ฟังก์ชันประสิทธิภาพต้นทุนของอุตสาหกรรมประกันในประเทศไทย. Applied Economics Journal, 14(2), 17-39. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10515
Section
Research Articles