ค่าความเต็มใจจ่ายในการไปเยือนวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

  • ฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • สุรเชษฎ์ เชษฐมาส ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Keywords: ความเต็มใจจ่าย, การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์, ค่าธรรมเนียม, วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย, willingness to pay, economic valuation, entrance fee, Chet Sao Noi Forest Park

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์หาค่าความเต็มใจจ่ายของผู้มาเยือนวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ด้วยวิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่าโดยรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 600 คน การวิเคราะห์ใช้วิธี non-parametric model และ binary logistic model ผลการศึกษาพบว่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยที่วิเคราะห์ด้วยวิธี non-parametric model มีค่าเท่ากับ 34.70 บาทต่อคนต่อครั้ง คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 21,370,966.60 บาทต่อปี ผลวิเคราะห์ไม่แตกต่างกันมากนักกับวิธี binary logistic model ซึ่งมีค่า 36.42 บาทต่อคนต่อครั้ง มูลค่ารวมเท่ากับ 22,430,276.76 บาทต่อปี การศึกษานี้ได้สะท้อนให้เห็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งนันทนาการ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเข้าใช้ประโยชน์วนอุทยานฯ ได้ 

คำสำคัญ : ความเต็มใจจ่าย, การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์, ค่าธรรมเนียม, วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

 

Abstract

The willingness to pay (WTP) of visitors to Chet Sao Noi Forest Park was studied usingthe contingent valuation method (CVM). A total of 600 Thai visitors were surveyed. The analysisapplied both non-parametric and binary logistic models. The mean WTP from the non-parametricmodel was 34.70 Baht/person/trip (1.06 USD/person/trip). The overall value was 21,370,966.60Baht/year (654,948.41 USD/year). Meanwhile the values from the binary logistic model were 36.42Baht/person/trip (1.12 USD/person/trip) or 22,430,276.76 Baht/year (687,412.711 USD/year) intotal. The result showed a significant economic value of the Park perceived by the users. Theresult can be the basis for setting the entrance fee.

Keywords : willingness to pay, economic valuation, entrance fee, Chet Sao Noi Forest Park

How to Cite
ปักกันต์ธรฤ., & เชษฐมาสส. (1). ค่าความเต็มใจจ่ายในการไปเยือนวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย. Applied Economics Journal, 14(2), 57-69. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10518
Section
Research Articles