Male drama Male drama Male drama

Main Article Content

ว่าที่ ร.ต.ธนกร สุวรรณอำภา

Abstract

The male drama is born from the drama of the villagers. In the past, the activities of the villagers were only playing folk songs in the manner of singing. Later, there was the development of the method of singing and catching stories. There is a style for the petition. By using all male actors, regardless of the female character How to express in a fast-paced manner The actors demanded their own dialogue in the second episode of the two-pronged kid. Popular stories are shown from folk tales. And popular Thus causing the royal court, which in the past had only a dance to improve it to have a more noble appearance Proceeding slowly Focusing on the style of dance, beautiful dance, 3 popular stories, including Ramayana, Unurut, Adonis, male drama, found evidence in the Ayutthaya period King Narai the Great was the king from the French ambassador Siri de La Libre. Prapan, circa 2231, in the theatrical performances, using the actors as men, all in the reign of King Phuttha Loet Napalai While holding the position As Prince Krom Luang Isarunthorn He arranged for a female drama in his palace. When he was informed of the King Rama V, the Great World, His Majesty the King revoked the drama. And then bring the men to practice playing as a royal drama and let the male drama show the story of Adonis Therefore, the appearance of the male drama There is therefore a traditional pattern in the performance that is the drama of the royal woman until the King Rama VI. The popularity of the show diminishes and gradually disappears, leaving only the style. Royal Women's Theater to date

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Performing arts

References

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. 2508. ตำนานละครอิเหนา. พระนคร. คลังวิทยา,
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. 2546. ตำนานละครอิเหนา. พระนคร. คลังวิทยา,
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ. นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่น,
สุวรรณี ชลานุเคราะห์. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-ละครรำ) พุทธศักราช 2533. สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2560.
ศิลปากร, กรม. ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ของ กรมศิลปากร. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิง พระศพร้อยโท หม่อมราชวงศ์ธวัช (ถวิลวงศ์)สุบรรณ. 6 มีนาคม พุทธศักราช 2515.