วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมกลุ่มไทยทรงดำจังหวัดนครปฐม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย / ศิลปะลวดลายผ้าด้วยแม่พิมพ์จากธรรมชาติเพื่องานออกแบบเครื่องแต่งกายชุดลำลอง / การพัฒนาทักษะการแสดงเพื่อสร้างตัวละครผู้หญิงจีนในการแสดงเรื่อง รายละเอียด ไม่ได้ ร่างกาย อยาก ของ ชิน วุน ปิง ตามหลักการแสดงของไมเคิล  เชคอฟ / ลวดลายผ้าจากแนวปฏิบัตินิกายเถรวาทไทย / ละครผู้ชาย / การศึกษาอัตลักษณ์ลวดลายผ้าทออ่างศิลา บ้านบึกกับวิถีชีวิตชุมชนอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี / รูปแบบและเทคนิคการทำผมของตัวละครรำในสมัยรัชกาลที่ 9 / รำมอญพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา / บทบาทและวิถีทางดนตรีในละครเพลงร่วมสมัยไทย ‘ธีรราชา’ / การแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น คณะประถมบันเทิงศิลป์

          สำหรับวารสารในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2563  กำลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง (Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำเสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Published: 2019-12-24

The art of designing, fabric pattern by mold with natural to fashion design on Casual wear.

ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ, พิสิษฐ์ พันธ์เทียน, เอกพงศ์ อินเกื้อ

12-22