การศึกษาอัตลักษณ์ลวดลายผ้าทออ่างศิลา บ้านบึกกับวิถีชีวิตชุมชนอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ตฤณ กิตติการอำพล

Abstract

This research studied the identity of Angsila Ban Puk weaves, with life style community, Chon buri Province. Quality research has been selected for this research study, there were several processes in this work. Using questions is to collect important information. By means of an historical way of telling, and observe how to work and photo recording from the one who provides important information within the scope of studied. The objectives were 1) to study the creative process weaving Angsila Banpuk in terms of materials used. 2) to study identity of Angsila Ban Puk weaves 3) to conservation pattern Angsila Ban Puk weaving. 4) to collect the pattern to be case studies in pattern design for students and general public.


            The products were identity wisdom which were the most important for Angsila community were “Angsila weave” and “stone mortar”. However, the researcher studied only Angsila weave which was important since the RAMA III. It is more than 160 years, has been inherited from generation to generation, but it started to become apparent, clothes for Kings that came from Ang Sila and Chanthaburi. With the evidences in Rama V) until the present with outstanding process of weaving Ang Sila was to make soft, thin and toughness yarn by using rice.  The pattern was unigue identify Angsila which were Samook, Pikul Krungseek, Nokkratha, Saiplalai and Hangkrarok.


            The current conservation is inherited by the establishment of a group of Angsila weave. There were developed a much more contemporary, increased value added and brought income to the community. It offers academic for Angsila weaving. for those who are interested such as general public, organizations have a chance to visit, study and providing academic about AngSila weave. Researchers found that are vital to conserve and develop the design due to exchange in specialist's weaving, design and visit space of teachers, students Citizens and general public who are interested in learning, researching to prevent Angsila weave which identity wisdom, were not lost. As well as the design process to develop unique products proudly without leaving the identity can be valuable and beauty perfectly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Visual arts

References

กนกพร ฉิมพล. (2555) รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมศิลปากร. (2532) ศิลปะและหัตถกรรมไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ
กระทรวงพาณิชย์.กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2553). สินค้าหนึ่งจังหวัด หนึ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์. พิมพ์ ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มายด์
กิตติคุณวัฒนะ จูฑะวิภาต. (2555). ผ้าทอกับชีวิตคนไทย. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์: กรุงเทพมหานคร
เกษม อินทโชติ.(แผ่นพับ).ชมรมผ้าทอมือบ้านปึก(อนุรักษ์ผ้าทออ่างหิน).ชลบุรี:กำนันเกษม อินทโชติ
จารุวรรณ รัตนโภคา. (2551) การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ หัตถกรรมโดยภูมิปัญญาไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ชัยนต์ วรรธนะภูติ. (2540) แนวคิดเรื่องกล่มอุปถัมภ์ของ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ :นักมานุษยวิทยา ที่ ข้าพเจ้ารู้จักคนธรรมดา: รวมบทความและข้อเขียนในวาระครบรอบอายุ 60 ปี ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์. ขอนแก่น: สถาบันวิจัยเชิงพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิคม ชมพูหลง. (2548) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียน.อภิชาตการพิมพ์: มหาสารคาม
ภารดี มหาขันธ์ และนันท์ชญา มหาขันธ์. (2558) ประวัติศาสตร์สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่างศิลา. นนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนจำกัดองศาสบายดี
วรารัตน์ วัฒนโนบล และคณะ. (2558). การจัดการความรู้การทอผ้าพื้นบ้านของกลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2532) พจนานุกรมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมพื้นบ้าน.กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ
. (2539) ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่
กรมส่งเสริมการเกษตร. (2553) ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น. ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2560,เข้าถึงได้จาก http://tkagri.doae.go.th/temp.php?gpg=title01.
กลุ่มยุววิจัยผ้าไหมสันกำแพง. (2555) การเลี้ยงไหม สืบค้นวันที่ 6 ธันวาคม2560, เข้าถึงได้จาก http://sankamphangsilk.org/index.php/a4
จังหวัดชลบุรี. (2560) รู้จักชลบุรี สืบค้นวันที่ 5 มกราคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.chonburi.go.th/website/main/web_index
เวปเพื่อเกษตรไทย. (2560) ฝ้าย ประโยชน์ สรรพคุณ และการปลูกฝ้าย สืบค้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560,เข้าถึงได้จาก http://puechkaset.com/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
Nammorn design. (2560) การเตรียมเส้นด้าย สืบค้น 30 พ.ย. 2560, เข้าถึงได้จาก http://nammorndesign.com/?page_id=136