The Resurrection of Characters in Wu Cheng’en’s Journey to the West ว่าด้วย “การคืนชีพ” ของตัวละครในวรรณกรรมไซอิ๋วฉบับอู๋เฉิงเอิน

Main Article Content

Surasit Amornwanitsak

Abstract

The purpose of this article is to discuss the reasons for the resurrection of the characters in Journey to the West. It is possibly associated with the creative confrontation of Buddhist, Taoist, and Confucian thoughts. The result shows the resurrection of characters in the novel appears in many events. These are some examples: Sun Wukong becomes immortal after he wiped his name out of the Book of Life and Death; Chen Guangrui is brought back to life by the Dragon King of River Hong; the soul of Emperor Taizong of the Tang Dynasty is revived after he was judged by King Yama, Lord of Death; Liu Quan and Li Cuilian become immortal; and the King of the Wuji Kingdom is resurrected from Taishang Laojun’s immortal potion and the breath of Sun Wukong. The resurrection of characters from Journey to the West demonstrates the author's intention to teach the principles of not doing any evil and cultivating good. The study shows the resurrected characters have behaviors in common, including being a patriotic and moral person, being loyal to the king, believing in karma, or becoming immortal. In conclusion, these actions are in line with traditional Chinese morals and values.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หลวงจีนวิจัยธรศิริชัย ภมรศิลปธรรม บรรณาธิการบริหาร. “พิธีสวดมนต์ขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวร : ขมากรรมสูตร

เหลี่ยงอ๊วงป๋อฉ่ำ”. ใน วารสารธรรมจริยา. ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือนเมษายน-มิถุนายน พุทธศักราช 255. 18-19.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). 2554. (พิมพ์ครั้งที่ 5) . หลักกรรมในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย.

卞孝萱. 2000. “《唐太宗入冥记》与“玄武门之变””,载《敦煌学辑

刊》,第2辑.1-15.

车瑞. 2019. “西游戏•西游记• 西游宝卷--“刘全进瓜””,载《戏剧之

家》,第14期.201-203.

陈兵. 2007. “晚唐以来的三教合一思潮及其现代意义”,载《四川师范大学学报(社会科学版)》,第4期.38-45.

陈兵. 2020. 生与死的超越. 台北:华夏出版有限公司.

陈东原. 1984. 中国妇女生活史. 上海:上海书店.

陈澉. 1985. “《西游记》校者“华阳洞天主人”新考”,载《明清小说研

究》,第2辑.114-124.

陈俊宏. 2012. 西游记主题接受史研究. 台北:万卷楼.

陈毓罴. 2018. 红楼、西游及浮生六记论集. 北京:中国社会科学出版社.

陈晓曦. 2018. “《西游记》中“唐太宗地府还魂”的政治与伦理考察”, 载《淮海工学院学报(人文社会科学版)》,第10期.37-42.

程毅中. 2003. 唐代小说史. 北京:人民文学出版社.

戴孚. 1992. 广异记. 北京:中华书局.

傅光明. 1980. 明清小说:刘世德学术演讲录. 北京:线状书局.

侯会. 2009.《水浒》《西游》探源:与德堂古典小说研究丛稿. 北京:学苑出版社.

胡适. 1980. 中国章回小说考证. 上海:上海书店.

黄霖,杨红彬. 2001. 明代小说. 合肥:安徽教育出版社.

江苏省社科院明清小说研究中心,江苏省社科院文学研究所. 1997. 中国通 俗小说总目提要. 北京:中国文联出版公司.

李宝龙. 2009. “《西游记》中的生命观”,载《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》,第4期.65-70.

李青唐. 2018. “论中国古典离魂还魂小说的发展、特质及其人文意涵”,载《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》,第5期.132-135.

李玉莲. 2005.中国古代白话小说戏曲传播论. 太原:山西教育出版社.

廖可斌. 1994. 复古派与明代文学思潮. 台北:文津出版社.

刘昫. 1975. 旧唐书. 北京:中华书局.

刘彦彦. 2015. 明代大众信仰与《三遂平妖传》研究. 北京:中国社会科学出版社.

刘荫柏. 1990. 西游记研究资料. 上海:上海古籍出版社.

刘荫柏. 1995. 西游记发微. 台北:文津出版社.

刘荫柏. 2005. 刘荫柏说西游. 北京:中华书局.

刘勇强. 1991. 西游记论要. 台北:文津出版社.

刘亚才. 2006. 佛教灵验记研究—以晋唐为中心. 成都:巴蜀书社.

楼含松. 2008. 从“讲史”到“演义”:中国古代通俗小说的历史叙事.

北京:商务印书馆.

鲁迅. 1996. 中国小说史略. 北京:东方出版社.

宁稼雨,冯雅静. 1997.《西游记》趣谈与索解. 沈阳:春风文艺出版社.

彭利芝. 2005. “说唐小说“玄武门之变”考论”,载《河南教育学院学报

(哲学社会科学版)》,第1期.46-51.

齐裕焜. 2002. 中国古代小说演变史. 兰州:敦煌文艺出版社.

卿希泰. 1992. 道教与中国传统文化. 福州:福建人民出版社.

任继愈. 2002. 佛教大辞典. 南京:江苏古籍出版社.

人民文学出版社编辑部. 1979.“关于本书的整理情况”,载吴承恩. 2011.

西游记. 北京:人民文学出版社.

单亦艳. 2009. “谈孔子“爱”的思想”,载《齐齐哈尔师范高等专科学校

学报》,第2期.105-108.

沈惠如. 2019. “论“刘全进瓜”故事在戏曲中的演变”,载《文学新

论》,第30期.1-26.

唐临. 1992. 冥报记. 北京:中华书局.

万晴川. 2010.中国古代小说与民间宗教及帮会之关系研究. 北京:人民文学出版社.

王昊. 2005.敦煌小说及其叙事艺术. 合肥:安徽人民出版社.

王景琳,徐匋. 1992.中国民间信仰风俗辞典. 北京:中国文联出版公司.

王显非. 2012. ““玄武门之变”起因初探”,载《赤峰学院学报(汉文哲学

社会科学版)》,第12期.19-21.

吴承恩. 2011.西游记. 北京:人民文学出版社.

吴康. 2001.中国神秘文化辞典. 海口:海南出版社.

徐朔方. 1997.小说考信编. 上海:上海古籍出版社.

杨天宇. 2004. 仪礼译注. 上海:上海古籍出版社.

杨义. 1995.中国古典小说史论. 北京:中国社会科学出版社.

姚冬. 2014. “浅论中国古代小说“离魂”主题思想和产生的社会根源”,

载《课程教育研究》,第11期.286.

印光大师. 2013.印光大师文钞菁华录. 台北:财团法人佛陀教育基金会.

袁珂. 1985.山海经校译. 上海:上海古籍出版社.

张家豪. 2015. “从敦煌本《唐太宗入冥记》论《西游记》中的“太宗入

冥”故事之运用”,载《敦煌学》,第31辑.47-63.

张曼涛. 1987.佛教与中国文化. 上海:上海书店.

张乃格. 2018. “胡适利用《淮安府志》考定《西游记》作者”,载《江苏地方志》,第2期.60-64.

张鷟. 1979. 朝野佥载. 北京:中华书局.

郑宝琦. 1988. ““玄武门之变”起因新探”,载《文史哲》,第4期.22-25.

朱一玄,刘毓忱. 2006.《西游记》资料汇编. 天津:南开大学出版社.

竺洪波. 2017.西游释考录. 上海:上海文艺出版社.