แนวทางการพัฒนารายวิชาการอ่านภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Main Article Content

ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์

Abstract

การอ่านเป็นทักษะแรกที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง จะเห็นได้ว่าข่าวสารต่างๆ เมื่อมีการนำเสนอด้วยการพูดหรืออ่านให้ฟังผ่านสื่อแล้ว ส่วนใหญ่จะมีการเก็บบันทึกไว้ในรูปของสิ่งตีพิมพ์หรือเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ใช้ความสามารถในการรู้หนังสือของประชากรประเทศต่างๆ มาเป็นดัชนีวัดระดับการพัฒนาของประเทศนั้นๆ การเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและเข้าใจวัฒนธรรมของต่างประเทศ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาต่างๆ ของโลกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดังนั้นในการออกแบบรายวิชาการอ่านภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนจำเป็นต้องออกแบบการสอน ออกแบบการจัดกิจกรรม เลือกใช้เทคนิคการสอนและกลยุทธ์ต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในบทความนี้ขอกล่าวถึงการออกแบบและพัฒนารายวิชาการอ่านภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

The development of Chinese reading course focusing on learner-centered for teaching Chinese as foreign language major, Faculty of Education, Silpakorn University

Reading is the important and necessary skill for learning in 21st century. Reading skills is receptive behavior. When people received information, they often published for being references. UNESCO mentioned the reading literacy as the indicator for country development. Therefore, language learning would be necessary for being a tool to communicate and comprehend other countries’ culture. The development of Chinese reading course focusing on learner-centered was required instructional design. Teachers had to design instruction, teaching activities, teaching techniques and strategies selection that would be improve potentially learners’ development. This article provided the design and development of Chinese reading course focusing on learner-centered

 

探究以学生为主体的汉语阅读课的新思路 艺术大学教育学院汉语教育专业

阅读是二十一世纪教育的首要且必须掌握的技能,也是获得信息的重要途径之一。我们可以看到各种信息经口头传播后都会以印刷品或者记录文本等形式保存下来,联合国教科文组织以国民文化知识程度来作为衡量一个国家发展的标准。语言是沟通和了解一个国家文化的工具,提高语言教学的质量是一个非常重要的任务。因此以学生为主的汉语阅读课课程设计,教师必须要对课程、教学活动以及教学方法进行缜密的设计,从而能最大程度地培养学生自主阅读的能力。这篇文章将探讨高等教育里的以学生为主的汉语阅读的教学设计以及教学质量的提高。

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles