การวิเคราะห์และประเมินแบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษา ในภาคเหนือตอนบนซึ่งเรียบเรียงโดยชาวไทย

Main Article Content

หลิน ไฉจวิน
นิสรีน หวังตักวาดีน

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์แบบเรียนภาษาจีนจาก 4 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคเหนือตอนบนซึ่งเรียบเรียงโดยชาวไทย อ้างอิงจากวิธีการค้นเอกสารข้อมูล คลังภาษา การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ แบบสอบถามและสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกและวิเคราะห์จากแบบเรียนที่เรียบเรียงโดยชาวไทยทั้งหมด 4 ชุด จาก 4 องค์ประกอบคือ เนื้อหา (อักษรจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์และวัฒนธรรม) รูปแบบของแบบฝึกหัด องค์ประกอบของแบบเรียนและบทเรียน หลักการและทฤษฎีการสอนที่ปรากฏ รูปแบบตำรา ผลการวิจัยปรากฏว่า จากการทำแบบสอบถาม อาจารย์และนักเรียนจากทุกโรงเรียนประเมินผลอยู่ในระหว่างระดับ “ปานกลาง” และ “ค่อนข้างดี” จากการวิเคราะห์และประเมินผลของผู้วิจัย แบบเรียนภาษาจีนซึ่งเรียบเรียงโดยชาวไทยนั้นยังอยู่ในชั้น “เริ่มต้น” ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ จากองค์ประกอบทั้ง 4 ข้างต้น ระดับปัญหานั้นมีความมากน้อยแตกต่างกันไป

 

The Analysis and Assessment of Thai writers’ Chinese lessons at Elementary Schools of the upper north

This research is to study and analyze the Chinese lessons which are written by Thai People and used for teaching in four elementary schools of the upper North. The study uses document searching, language treasury, comparative analysis, qualitative and quantitative analysis, questionnaire and personal interview as the methods of data collection. Four Chinese lessons are selected and analyzed according to the four criteria as follows; content (includes Chinese alphabet, vocabulary, grammar and culture), format of the exercise, elements of lessons and textbook, appearing principle and theory of teaching and design of textbook. The Result of questionnaires which are answered by Teachers and students from all schools under this study shows that these Chinese lessons are assessed from moderate to fair levels. From the researcher’s analysis and assessment on basis of the four criteria mentioned, Chinese lessons written by Thai People are at the beginning level. In nut shell, the lessons are incomplete. There are different degrees of problems in each lesson.

 

泰北小学自编汉语教材的评估与分析

本文以泰北四所小学自编的汉语教材为研究对象,依据文献研究法、语料库语言学研究法、对比分析法、定量与定性结合法、问卷调查与访谈法共五种方法,主要从各套教材的选材、练习题的编排、教材的编写体例与所体现的教学理念、教材形式四个方面对这四套自编汉语教材进行了评估与分析,研究结果显示:从调查问卷的统计结果来看,各校师生对所使用的自编汉语教材的评估结果介于“一般”与“较好”之间。从我们对各教材的评估与分析来看,这些自编汉语教材整体上还处于“幼童”期,在上述四个方面都明显地存在着不同程度上的问题。

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles