ความหมายของ “ขบวนการขงจื๊อสมัยใหม่”

Main Article Content

ญาณาธิป เตชะวิเศษ

Abstract

บทความนี้มุ่งทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของ “ขบวนการขงจื๊อสมัยใหม่” เพื่อชี้ให้เห็นว่า แนวคิดสำนักขงจื๊อมีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา หาใช่แนวคิดที่หยุดนิ่งแต่อย่างใดไม่ “ขบวนการขงจื๊อสมัยใหม่” เป็นพัฒนาการทางความคิดของแนวคิดสำนักขงจื๊อที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน มีจุดเริ่มต้นจากความพยายามของปัญญาชนจีนกลุ่มอนุรักษนิยมที่ต้องการธำรงรักษาแนวคิดสำนักขงจื๊อให้สามารถยืนหยัดอยู่ต่อไปได้ ท่ามกลางกระแสล้มล้างวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนอย่างถอนรากถอนโคน แต่ด้วยบริบททางสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งบรรดาปัญญาชนจีนกลุ่มอนุรักษนิยมมีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนกับบรรดานักวิชาการระดับสากล กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ “ขบวนการขงจื๊อสมัยใหม่” มีการประสมประสาน นำเอาแนวคิดและทฤษฏีของหลักปรัชญาตะวันตก และพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาสาระให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมพหุวัฒนธรรมในปัจจุบัน

 

The Meaning of New Confucianiam

The purpose of this article is to understand in the meaning of The New Confucianism and to elucidate that the Confucius always has the developmental in accordance with eco-socio context changes over time. The New Confucianism is the concept that has developed steadily by starting from the efforts of a group of conservative Chinese who want to preserve the Confucianism to survive among the radical overthrow of the Chinese traditional culture. However, the changing political and social context and the student has chance to study and exchange with the international academic were the significant essences to recognize the New Confucianism. The combination of the Confucianism with the concepts, theories and philosophies from western was used as a basis to develop the content of Confucius to consistent with the current multicultural community.

 

现代新儒家的概念

本篇主要闡述研究“現代新儒家”的概念,並指出儒家思想不是局限於特定歷史時代與社會形態的普遍性價值,而是跟著時代的變化而變化。“現代新儒家”在儒家傳統文化中已取得了一席之位。它是一批中國保守主義者因嚴感受到中國文化在面臨著意義危機而生的,即認爲儒家在中國文化局於主導和核心地位,以繼承、闡揚傳統文化中所包含的哲學和人生智慧為責任。但隨著時代的進步,中國保守主義者就開始吸納、融合、會通西方哲學來探討儒家傳統文化的現代多元化發展之路。

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles