การรับประโยคโครงสร้าง ba ที่แสดงนัย “การทำให้เคลื่อนที่” ของกลุ่มผู้เรียนชาวไทย

Main Article Content

ศันสนีย์ เอกอัจฉริยา

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนชาวไทยผลิตประโยคโครงสร้าง ba 2 โครงสร้างที่แสดงนัย “การทำให้เคลื่อนที่” แตกต่างกันหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือผู้เรียนชาวไทยที่มีความสามารถทางภาษาจีนระดับต้นและผู้เรียนชาวไทยที่มีความสามารถทางภาษาจีนระดับสูง ผลการทดลองพบว่า ผู้เรียนชาวไทยทั้งสองกลุ่มผลิตประโยคโครงสร้าง “ประธาน + ba + นามวลี + กริยา +บุพบทวลี/กริยาวลีบอกทิศทาง” ได้มากกว่าโครงสร้าง “ประธาน + ba + นามวลี + กริยา +ส่วนเสริมหลังกริยาบอกทิศทาง” อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และผู้เรียนชาวไทยที่มีความสามารถทางภาษาจีนระดับสูงผลิตประโยคโครงสร้าง ba ทั้ง 2 โครงสร้างมากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาจีนระดับต้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้เสนอแนะแนวการสอนประโยคโครงสร้าง ba ที่แสดงนัย “การทำให้เคลื่อนที่” ให้กับผู้เรียนชาวไทยด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

ศันสนีย์ เอกอัจฉริยา

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330