ปัจจัยการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ากีฬาของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี

ผู้แต่ง

  • ธนารักษ์ บุราณ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คำสำคัญ:

การตัดสินใจซื้อ, เสื้อผ้ากีฬา, พฤติกรรมผู้บริโภค

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ากีฬาของผู้บริโภคในร้านเสื้อผ้ากีฬาในจังหวัดสระบุรี และ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ากีฬาของผู้บริโภคในร้านเสื้อผ้ากีฬาในจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือซื้อเสื้อกีฬาจากร้านเสื้อกีฬาในจังหวัดสระบุรี จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบด้วยสถิติทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)  และการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬาในจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬาในจังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ (2) ผู้บริโภค มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬาของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภค มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬาของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ดังนี้การตัดสินใจในการใช้จ่ายในการซื้อ การตัดสินใจในช่องทางการซื้อ) การเลือกซื้อตราสินค้า และการซื้อขั้นพื้นฐาน ตามลำดับ (3) ผู้บริโภคที่มีเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีผลต่อมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ากีฬาในร้านเสื้อผ้ากีฬาในจังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน ขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพ ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ากีฬาของผู้บริโภคในร้านเสื้อผ้ากีฬาในจังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน (4) ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับการตัดสินใจซื้อเสื้อกีฬาของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

References

กมลทิพย์ ศรีสุกใส. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรี: กรณีศึกษา จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
จุฑาทาศ ทองขาว. (2550). ปัจจัยที่เลือกซื้อและการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่มีต่อร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นร้าน 2% (ทูเปอร์เซ็นต์) ตลาดเจ้าพรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ธรายุทธ กลับรอด. (2555). ปัจจัยการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคในตึกใบหยก 2 ตลาดประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ธงชัย สันติวงษ์. (2540). พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช.
พวงผกา คุโรวาท. (2540). คู่มือประวัติเครื่องแต่งกาย. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น.
รัชชานนท์ แย้มศรี. (2558). ส่วนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม่กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
วุฒิชัย จำนง. (2541). พฤติกรรมการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: คู่แข่ง.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช. (2541). การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: เพชรจรัสแสงแห่งโลก.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.
ศุภร เสรีรัตน์. (2540). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้า.
สาร์ทินี ศรีจำรูญ. (2559). การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคจากร้านค้า ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
สุมน สุทธิวนาสันต์. (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อภิลักษณ์ ศศิวิมล. (2558). พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประชาชนในตลาดนัด จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
Bovee, C. L., Michael, J. H., & John, V. T. (1995). Marketing (2nd ed.). New York: McGrew-Hill.
Dalton, Farland E. (1987). Fundamentals of Marketing (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
Mowen, J. C. & Minor, M. (1998). Consumer behavior (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
Simon, H. A. (1965). Administrative Behavior. New York: The Free Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-11-26