การศึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง อาหารแช่แข็งในพื้นที่ภาคอีสานของบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

ผู้แต่ง

  • ญาณกร โท้ประยูร มูลนิธิธรรมภิวัฒน์
  • สนธยา แสงส่อง มูลนิธิธรรมภิวัฒน์
  • ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล มูลนิธิธรรมภิวัฒน์
  • กิตติวรรณ กัลยาณมิตร มูลนิธิธรรมภิวัฒน์

คำสำคัญ:

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ, ค้าส่ง, อาหารแช่แข็ง

บทคัดย่อ

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาของผลกระทบที่มีต่อองค์กร และ (2) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในระดับบริษัทระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความได้เปรียบทางการค้า เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อทาการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกบริษัท รวมทั้งการวิเคราะห์ SWOT Analysis, Five Force Analysis, Value Chain Analysis ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด เพื่อประกอบการพิจารณา ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที่เลือกใช้ ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านสถานที่ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดกลยุทธ์ การจัดการและสร้างเอกลักษณ์ธุรกิจค้าส่งอาหารแช่แข็งสมัยใหม่โดยการลดต้นทุนการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ดีขึ้น กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พบว่ากลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost-Leadership) เนื่องจากสามารถป้องกันคู่แข่งและช่วยให้บริษัททำกำไรต่อไปได้ในระหว่างที่มีการแข่งขันสูง กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ด้านจัดหาวัตถุดิบเน้นความมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำในการผลิตในการเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหารแช่แข็งอย่างครบวงจร โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและวัตถุปรุงรสและสินค้าในประเภทเดียวกันเพื่อขาย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ช่วยสร้างการเติบโต เป็นการสร้างสมดุลของรายได้บริษัทฯดำเนินธุรกิจอาหารแช่แข็งโดยคำนึงถึงความพร้อมและความสมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า ด้วยแนวคิดที่พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และใส่ใจในทุกรายละเอียด

References

ชัยวัฒน์ กิตติ. (2555). การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน ในการดำเนินกิจกรรม TPM ต่อการบริหารงานคุณภาพ. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต} คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ดารา ทีปะปาล. (2542). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาสนการพิมพ์.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555 - 2559). สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2558, จาก http://www.nesdb.go.th
Augustine S. Ihator. (2004). “Corporate communication: reflections on twentieth century change”, Corporate Communications: An International Journal, 9(3): pp. 243 – 253.
Augustine S. Ihator. (2004). “Corporate communication: reflections on twentieth century change", Corporate Communications: An International Journal, 9(3): pp. 243 – 253. https://doi.org/10.1108/13563280410551169
Gordon Judith R. (1999). Organizational Behavior: A Diagnostic Approach (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall International.
Humphrey, Albert. (December 2005). “SWOT Analysis for Management Consulting” (PDF). SRIAlumni Newsletter (SRI International).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-13