ประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ

ผู้แต่ง

  • นพดล บุรณนัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เสาวณีย์ พากเพียร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เอื้อมอัมพร ทิพย์ทิฆัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สุมาลี มีพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปัญญารัตน์ ปานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

กลยุทธ์, ระบบงาน, การจัดการ, ประสิทธิภาพ

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ ระบบงาน และการจัดการ ที่มีผลต่อกับประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ  วิธีดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ จำนวน 400 รายตอบแบบสอบถามด้วยตนเองโดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า ความสะดวก กระบวนการในการให้บริการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสุภาพของบุคลากร และความน่าเชื่อถือมีผลกระทบกับประสิทธิภาพในการให้บริการ

References

กลยุทธ์การตั้งราคา. (2560). กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย. ค้นเมื่อ 27 มกราคม 2560 จาก http://www.facebook.com
การจัดการ. (2560). การจัดการหมายถึงอะไร?. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จาก http://www.im2market.com
ข้อมูลสถิติผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ. (2559). สถิติผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ. ค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2560 จาก http://th.wikipedia.org
ปาริชาติ แก้วกระจ่าง. (2560). เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ. ค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จาก http://www.sirikitdam.egat.com
สายการบินราคาประหยัด. (2560). วิกิพีเดีย. ค้นเมื่อ 29 มกราคม 2560 จาก https://th.wikipedia.org
มงคล โสภณ. ( 2557). สายการบินต้นทุนต่ำกับการเปลี่ยนแปลงแบบจำลองทางธุรกิจ. ค้นเมื่อ 29 มกราคม 2560 จาก https://jothailand744.wordpress.com
Harrington. (1913). The twelve principles of efficiency. Engineering Magazine. Retrieved 18 March 2017, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov
Jennex, M. E., Smolnik, S., & krosdell, D. (2017). Where to look for knowledge management success. IEEE Xplore. Retrieved 24 February 2017, from http://ieeexplore.ieee.org
Lee, J., & Mo, J. (2017). Analysis of technological innovation and environmental performance improvement in aviation sector. Environmental Research and Public Health. Retrieved 18 March 2017, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov
MacAfee, R. B., Glassman, M., & Honycutt Jr. E. D. (2017). The effects of culture and human resource management policies on supply chain management strategy. Journal of Business Logestics. Retrieved 24 February 2017, from http://onlinelibrary.wiley.com
McAfee & Velde. (2017). Dynamic pricing in the airline industry. Cite Seer. Retrieved 18 March 2017, from http://citeseerx.ist.edu
Nittaya. (2017). Good governance. Nitt Edujob. Retrieved 3 February 2017, from http://oknation.nationtv.tv
O’ Connell, J. F., & William, G. (2017). Passengers” perceptions of low-cost airlines and full-service carriers: A case study involving Ryanair, Aer Lingus, Air Asia and Malaysia Airlines. Journal of Air Transport Management. Retrieved 15 January 2017, from http://journals.sagepub.com
Ona, A. (2017). Effects of different attentional strategies and practice on motor efficiency.Perceptual and Motor Skills. Retrieved 15 January 2017, from http://journals.sagepub.com
Power, J. D., & Association. (2017). Manager Online. Retrieved 3 February 2017, from http://www.manger.co.th
Quick, C. (2017). The 5 best low-cost airlines. Fare Compare. Retrieved 18 March 2017, from http://www.farecompare.com
The Airline’s Dilemma. (2017). Air fares 101-why do fares change all the time? CheapAir.com. Retrieved 27 January 2017, from http://journals.sagepub.com
Word Traveler. (2016). Siam Flight. Retrieved 24 February 2016, from http://www.napedu
Yamane, T. (1967). Elementary Sampling Theory. England Cliffs. New Jersey: Prentice- Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-11-28