ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ปี 2560

ผู้แต่ง

  • อุทิศ ฉัตรสิรภพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่ส่งผล, ราคาน้ำมันปาล์ม, ประเทศไทยปี 2560

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ในปี 2560  เพื่อศึกษาการควบคุมคุณภาพผลผลิตและปริมาณน้ำมันปาล์ม ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (time series) รายเดือนและเป็นแบบทุติยภูมิ (secondary data) ตั้งแต่เดือนมกราคม  2555 ถึง เดือนธันวาคม 2560 หรือ 60  เดือนเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ ราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบ จากตลาดท้องถิ่น ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่, จังหวัดชุมพร และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จากตลาดกรุงเทพฯ และตลาดมาเลเซีย  ผลการวิจัยพบว่า ถ้าราคาผลปาล์มทะลาย คุณภาพน้ำมัน 17% ในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศ เพิ่มขึ้น 0.55 บาท น้ำมันปาล์มดิบในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 0.85  บาท ไขปาล์มบริสุทธิ์ / สเตียรีน ในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 2.78 บาท น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ส่งออก FOB มาเลเซียเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 1.57 บาท และปัญหาด้านนโยบายภาครัฐ  สต๊อกน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ภายในประเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ปี 2560

References

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร. (2560). เกษตรก้าวไกล– ตอนที่32 ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจของไทย. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561, จาก http://www.arda.or.th/easy-vdo_detail.php?id=1154
ไทยรัฐทีวี. (2554). ผลผลิตปาล์มในประเทศทะลักราคารับซื้อจากเกษตรกรร่วง "พรทิวา" สั่งลดราคาน้ำมันลง 5บาท ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2560, จาก https://www.thairath.co.th/content/156801
นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เกษตรไทย. (2560), สาวบางแค 22, รายงานพิเศษ เกษตรไทย ปี 2560 ส่องตลาด “ปาล์มน้ำมัน” วิกฤตหรือโอกาส ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2561, จาก https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_40288
บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน 2560 ค้นเมื่อ 15 เมษายน 2561, จาก ประชาชาติออนไลน์.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 2561 วิกฤตปาล์มราคาร่วงหนัก สต๊อกล้นประเทศ ส่งออกไม่ได้ , 2561, ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2561, จาก https://www.prachachat.net/economy/news-135099
วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และคณะ.(2558). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ กลไกในกาวิเคราะห์ สถานการณ์ของราคาปาล์มน้ำมัน.” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2561, จาก http://www.agripolicyresearch.com/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3576
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน , 2555-2564 (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-05-13