การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แต่ง

  • ขจรศักดิ์ ศักดาพงศานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การเปลี่ยนแปลง, อุตสาหกรรม 4.0

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1.การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีเครื่องมือคือ แบบสัมภาษณ์แบบปลายปิด การตรวจเครื่องตามหลักเกณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษา จากองค์กรเอกชนที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดจำนวน 400 คน ที่ ผลการวิจัย พบว่าระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจัดการความรู้ขององค์กรเอกชนด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.83- 4.14 ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.64- 3.87 การจัดการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับองค์กรโดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรมรูปแบบเดิม กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ( ผู้จัดหาวัตถุดิบ โรงงาน ผู้จัดจำหน่าย และสินค้า) จะถูกเชื่อมโยงโดยระบบดิจิตอลทั้งหมด ทำให้เกิดห่วงโซ่แห่งคุณค่าที่สอดประสานกันได้อย่างดีเยี่ยม  

References

เคลาส์ ชวาบ. (klaus schwab). (2561), การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” (the fourth industrial revolution). กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ อมรินทร์ จาก https://www.amarinbooks.com/การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่-เมื่อ-ai-กำลังจะแย่งงานของคุณ/
บุญดี บุญญากิจและคณะ. (2548). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพ ฯ : จิรวัฒน์เอ็กซ์เพรส
หทัยรัตน์ อัครมงคลฐากูร. (2559). การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นพฤติกรรมการใช้ พฤติกรรมการตัดสินใจและแรงจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Kotler, P., Kartajaya, H., & Huan, H. D. (2007). Think ASEAN: (Rethinking Marketing toward ASEAN Community 2015). Singapore: McGraw-Hill
Hall, (2003). Peter J. Makin, Cary L. Cooper and Charles J. Cox. .....
http://www.gmu.edu/org/iopsa/Ho&Levesque_AOM2002.pdf. 2002. (industrial economic economic modern manufacturing นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน September 2017
Huang, H. C., Lai, M. C., Lin, L. H., & Chen, C. T. (2013). Overcoming organizational inertia to strengthen business model innovation: An open innovation perspective. Journal of Organizational Change Management, 26(6), 977-1002
Bartol, M. Kathryn & C. Martin. (1998). Management Quality. 2 Nd ed. New York: Prentice Hall
Katun M. Idris 2016 Environmental Factors of Knowledge Management Model for Implementation and Adoptation in the Construction Industry Department of Quantity Surveying, Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia
Kilman, R., Saxton, M., & Serpa, R. (1986). Issues in understanding and changing culture. California Management Review. 28(2), 87 - 94.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-05-13