การวางแผนกลยุทธ์บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง

ผู้แต่ง

  • กิจภัทร สุขลิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การวางแผน, กลยุทธ์, เด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูล ที่มุ่งนำข้อค้นพบไปใช้พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษา การวางแผน กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง 2. เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง 3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรังต้องจัดทำวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาวส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร การประเมิน ต้องปฏิบัติตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด มาเป็นต้นแบบในการจัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีเป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).
จันทรานี สงวนนาม. (2545). ทฤษฎีแนวปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์.
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2553). แนวคิด ทฤษฎี และ ประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา.กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์.
ทิพาวดี เมฆสวรรค์. (2543). “ธรรมาภิบาลราชการไทย” เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ความสำเร็จ และบทเรียนในการสร้างธรรมาภิบาลในส่วนราชการ. นนทบุรี : สำนักงาน ข้าราชการพลเรือน.
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12. (2560). สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2543). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2556). การพัฒนาวิชาชีพครูสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21. ในเอกสาร ประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาครูทั้งระบบตามยุทธศาสตร์การปฏิรูป การศึกษาทศวรรษที่ 2. หน้า 2-4. แพร่:สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1-2.
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
Gesell, Arnold. (1880-1961). TEORÍA DEL DESARROLLO.
Gesell, Arnold. (1880-1961). Transcript of TEORÍA DEL DESARROLLO.
Glickman, C.D., Gordon, S.P. and Ross-Gordon, J.M. (2007). Supervision and Supervision and Curriculum Development. p135 - 148. Instructional Leadership: A Developmental Approach. 7th Ed. Boston: Allyn & Bacon.
Massoglia, Dr. (1977). Early childhood education in the home. Delmor Publishers Copyright by Little Educational Publishing, Inc.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-05-13