การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • อรุชา สว่างโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการศึกษา, การศึกษาแบบเรียนร่วม

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติงานเรียนร่วมในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 337 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐาน แบบประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยง .992 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย (M) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ขั้นตอนที่ 2 นำเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้มาจากการสัมภาษณ์กลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ และนำมาทำการวิเคราะห์เนื้อหา

        ผลการวิจัยพบว่า

  1. สภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารการเรียนร่วม
  2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารการเรียนร่วม และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

References

กรวรรณ นาราภิรมย์. (2554). ทัศนคติของผู้บริหารและครูต่อการเรียนร่วม. คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
จุไรรัตน์ แก้วมณี. (2556). การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษาพิเศษ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชมพูนุช สมจันทร์. (2557). การจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทของโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฐพงษ์ ฉ่ำศิริ. (2555). ความต้องการของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พัชรา เชื้อประดิษฐ์. (2556). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2561). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2560). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยศึกษานิเทศก์. (2557). แนวทางการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: สำนักการศึกษา.
อโนชา กิจจานนท์. (2556). การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม กลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Blanchard, Donna M. (2011). Improving Attitudes and Social Interactions Between Nonhandicapped Young Children And their peers with handicapping Conditions. Dissertation Abstracts International.
Echois, I J. (2011). An Analysis of Elementary Teacher Opinions Toward Mainstreaming Moderately to Selected Schools in Texas. Dissertation Abstracts International.
Mathews, Rachal. (2010,). Attitudes of Teacher and Administrator Toward the Handicapped in Malaysia and implication for Teacher Training and programs Development. Doctoral Dissertation, University of San Diego.
Mullinix J. Barbara. (2011). The Relationship between Principle Style and Attitude forward Mainstreaming of Handicapped Children as Perceived by Teachers. Dissertation Abstracts International.
William N. Bender. (2012). Teaching Students with Mild Disabilities. Needham Heights.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-29