ทศวรรษของพัฒนาการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในประเทศไทย 2550 - 2560

ผู้แต่ง

  • เมฆินทร์ เมธาวิกูล มหาวิทยาลัยสยาม

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตคนพิการ, พรบ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ, คนพิการ

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้า ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในทศวรรษหน้า โดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ ฉบับแก้ไข 2556 เป็นนโยบายของภาครัฐที่วางรากฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในด้านสิทธิของคนพิการในด้านต่าง ๆ หลังจากวิเคราะห์แล้ว ผู้เขียนสรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2561 – 2570)  ด้านสิทธิและความเท่าเทียม  รัฐบาลและองค์กรคนพิการ ต้องให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิของคนพิการว่า มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปที่มีฐานะเป็นพลเมืงองไทย และลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับสิทธิเหล่านั้น ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  กองทุนให้กู้ยืมของคนพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม  อาคาร สถานที่ การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ด้านกีฬาและนันทนาการ  โดยการสร้างพลังอำนาจให้คนพิการสามารถเช้าถึงบริการต่างๆทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและการมีงานทำ กีฬา การท่องเที่ยว ด้านสุขภาวะคนพิการ  ให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาส และการคุ้มครองจากรัฐ ใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ในด้านฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ ด้านการศึกษา ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีและรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ด้านการออกสู่สังคม  โดยการสร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการ คนพิการ ความพิการ ผู้ดูแล   ผู้ช่วยคนพิการ และครอบครัว และด้านอาชีพและการจ้างแรงงาน  โดยการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. ค้นเมื่อ 26 เมษายน 2562 จาก http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551. ค้นเมื่อ 26 เมษายน 2562. จาก http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu35.pdf
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2557). โครงการเสริมพลังคนpay to write my essay best custom writing serviceพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ประจำปี 2557. ค้นเมื่อ 27 เมษายน 2562 จาก http://202.151.176.107/nep/bcms/?page_id=11
เมฆินทร์ เมธาวิกูล และ คณะ (2556), รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, กรุงเทพมหานคร.
ศรัญญา ทิพย์อ้าย (2562), สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย ปี 2560, ค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2562 จาก http://dep.go.th/Content/View/4199/1 กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2550). พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556. ค้นเมื่อ 25 เมษายน 2562 จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA74/%CA74-20-2550-a0001.htm
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2560). พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ค้นเมื่อ 25 เมษายน 2562 จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CB29/%CB29-20-2545-a0001.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-29