ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเสรีภาพของคาร์ล มากซ์ กับ ฌอง ปอล ซาตร์

ผู้แต่ง

  • ประพจน์ ตรีจันทร์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เมธา หริมเทพาธิป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • กีรติ บุญเจือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

แนวคิดเสรีภาพ, คาร์ล มากซ์, ฌอง ปอล ซาตร์

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเพื่อเปรียบเทียบแนวคิดเสรีภาพของคาร์ล มากซ์ กับ ฌอง ปอล ซาตร์ วิธีการศึกษาเป็นแบบเชิงคุณภาพ อันประกอบด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลในประเทศและจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศ เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยนำเสนอแบบเชิงพรรณา

         ผลการศึกษาพบว่า มากซ์และซาตร์เห็นร่วมกันว่าวัตถุประสงค์ด้านอัตถิภาวนิยมควรเป็นไปเพื่อการยกย่องคุณค่าอัตถิภาวะของมนุษย์ แต่ในตอนท้ายมากซ์กลับเอาคุณค่าแห่งอัตถิภาวะของมนุษย์เข้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของเศรษฐกิจ ทำให้เสรีภาพของมนุษย์ถูกจำกัด อันยภาวะของมากซ์อิงอยู่กับเสรีภาพทางสังคม โดยเฉพาะสังคมชนชั้นกรรมาชีพและนายทุน ส่วนอันยภาวะของซาตร์อิงอยู่กับเสรีภาพในส่วนปัจเจกชนโดยมาพร้อมกับความรับผิดชอบ

References

Brenkert, G. G. (1979). Are workers forced to sell their labor power? Philosophy & Public Affairs.14(1).
Easton, L. D., and Guddat, K. H. (1967). ed. & Trans. Writings of The Young Marx on Philosophy and Society. New York: Doubleday & Co. Inc.
Copleston, C. F. (1974). A History of Philosophy. V.IX. London Search Press.
Marx, K. (1977). Selected writings. trans. David McLellan. Oxford University Press.
Sartre, P. J. (1972). Being & Nothingness. trans. Hazel E. Barnes. London: Methuen & Co. Ltd.
Sartre, P. J. (1976). Being & Nothingness. Trans. Hazel E. Barnes London: Methuen & Co. Ltd.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27