ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ สถาบันรัชต์ภาคย์

คำสำคัญ:

ความสัมพันธ์, กระบวนการบริหาร, ผลการ

บทคัดย่อ

           การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการประเมินตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการและผลการบริหารจัดการความ สัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ รวมทั้งผลของตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการที่มีต่อแต่ละตัวบ่งชี้ด้านผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จำนวน 225 เขต ใช้การวิจัยเชิงสำรวจโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบติดตามและประเมิน ผลการบริหารจัดการและการเยี่ยมพื้นที่ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณ

           ผลการประเมิน 7 ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ ตามมาตรฐานที่ 1-2 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และ ดีมาก จำนวน 6 และ 1 ตัวบ่งชี้ ตามลำดับ ในขณะที่ 8 ตัวบ่งชี้ ด้านผลการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ดีมาก และปรับปรุง จำนวน 5, 1 และ 2 ตัวบ่งชี้ ตามลำดับ สหสัมพันธ์ระหว่าง ตัวบ่งชี้ที่ศึกษารวม 15 ตัวบ่งชี้ พบว่าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 8 ด้าน ผลการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานที่ 3 (ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่ไม่สัมพันธ์ กับตัวบ่งชี้ใด ๆ เลย กลุ่มตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 7 ตัวบ่งชี้ส่งผลต่อเพียง 2 ตัวบ่งชี้ด้านผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ บางตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการส่งผลต่อ 3 ตัวบ่งชี้ด้านผล และไม่มีตัวบ่งชี้ด้าน กระบวนการใดส่งผลต่ออีก 3 ตัวบ่งชี้ด้านผลที่เหลือ

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
ปลื้มใจ ไพจิตร และชาญวิทย์ ทองโชติ. (2560). กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปและผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2560, จาก
e-journal.sru.ac.th./index.php/msj/article/view/779
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2560). เขตพื้นที่การศึกษา. ค้นเมื่อ 3 เมษายน 2560, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2557). มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย.
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). รายงานประจำปี/2559 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2540). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. (2552). แนวคิดเชิงระบบ. ค้นเมื่อ 30 เมษายน 2559, จากhttps:/panchalee.wordpress.com
Good, C. V. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill Book.
Grimm, L. G. (1993). Statistical Applications for the Behavioral Science. New York: John Willey &Sons, Inc.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27