ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานของเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ผู้แต่ง

  • ยุธิดา พาชีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การจัดทำแผนงาน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และ2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 375 คน ได้จากสูตรคำนวณของ Taro Yamane ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีเทสต์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่วมด้านการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ และการมีส่วนรวมด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่ทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานของเทศบาลตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วแตกต่างกัน ประกอบไปด้วย เพศ (ด้านการติดตามประเมินผล) อายุ (ด้านการตัดสินใจ) ระดับการศึกษา (ด้านการตัดสินใจ) อาชีพ (ด้านการติดตามประเมินผล) และรายได้ (ด้านการติดตามประเมินผล)

References

ชิณาพร พลวิบูลย์. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม.ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ (2560). การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า
เบญจมาภรณ์ ยอดวงกอง. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ปวีณา อักโข. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.
ปัทมา ดวงเพ็ชร. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชนอำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด.
สุธี วรประดิษฐ. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชน. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.
สุปราณี สุวรรณ์. (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.
Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1981). Rural Development Participation: Concept and Measure for Project Design Implementation and Evaluation. Rural Development Committee Center for international Studies. New York: Cornell University Press.
Yamane, T. (1973). Statistics, an Introductory Analysis. (3rd ed). New York: Harper and Row

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-27