ผลกระทบจากนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • ฤติมา อ้ายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

นโยบายเปิดเขตการค้าเสรี, ผลกระทบต่อนโยบายเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน, เกษตรกร

บทคัดย่อ

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับจากการดำเนินนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียน 2) ศึกษาสภาพการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อรองรับกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนข้าว และ 3) สำรวจปัญหาอุปสรรคและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากเกษตรกรชาวนาในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 132 ราย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ผลด้วยสถิติพรรณนา และ t-test
            ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลกระทบที่เกษตรกรชาวนาได้รับจากการดำเนินนโยบายเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน พบว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินการตามนโยบายทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมาก 2) การนำนโยบายเปิดเขต
การค้าเสรีอาเซียนมาใช้ก่อให้เกิดการปรับตัวของผู้ปลูกข้าวในอำเภอสามโคก การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และ3) ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรชาวนาที่สำคัญคือ ปัญหาด้านระบบชลประทาน มีน้ำไม่
สม่ำเสมอ ต้องการให้รัฐบาล หน่วยงานราชการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุน ทั้งในด้านการผลิตด้านการตลาด ด้านราคา

References

กรมการข้าว. (2558). แผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย (ด้านการผลิต) ฉบับที่ 3 ปี 2558 – 2562. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ: กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2558). เขตการค้าเสรี. จาก http://www.dtn.moc.go.th.
กรมการค้าภายใน. (2559). การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย:อีกหนึ่งของการพัฒนาสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2561, จาก https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=101&c=2257
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. (2557). กรอบและแนวทางการเจรจาสินค้าเกษตรภายใต้องค์กรการค้าโลก. กรุงเทพมหานคร: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ. (2554). ผลกระทบข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2561, จาก http://www.citsonline.utcc.ac.th
สโรชิน หน่อรัตน์. (2558). การรับรู้ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรผู้ปลูกข้าวต่อการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน ในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร. (2553). อาฟตา: เขตการค้าเสรีอาเซียน. ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2561, จาก www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/aporn/20100106/94149. Html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-28