คุณภาพบริการและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ (กรณีศึกษาศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิจังหวัดนนทบุรี)

ผู้แต่ง

  • รวิวรรณ พิพิธสุขสันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ชาญเดช เจริญวิริยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์, คุณภาพบริการ

บทคัดย่อ

          ปัจจุบัน ธุรกิจรถยนต์มีการแข่งขันสูง สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ ธุรกิจรถยนต์จึงมีการปรับตัวให้ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์มีบริการที่ครบวงจรมากขึ้น มีมาตรฐานคุณภาพใกล้เคียงกันทุกแห่งการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือผู้มาใช้บริการศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์มิตซูบิชิสาขารัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1,026 คน คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ทาโร่(Yamane Taro) ได้จำนวน 288 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น

          ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ คือ คุณภาพบริการ ได้แก่ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านความตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า และส่วนประสมการตลาด ได้แก่ การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

References

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย. (2559). ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ. ค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2562, จาก https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/find- Dealer/search-dealer-result
เอ็น เค ซี มอเตอร์. (2562). จำนวนผู้รับบริการ. ค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2562, จาก
https://www.nkc-motors.com/
Armstrong, G., & Kotler, P. (2007). Marketing: An introduction. Upper Saddl River, N.J: Pearson Prentice Hall.
Douglas, C. M. (2007). Design and analysis of experiments (6th ed.). New York: John Willey & Sons.
Etzel, M. J. (2014). Marketing (12thed.). New York: McGraw-Hill.
Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis’ planning implementation and control (9th ed). New Jersey.
Millert, J. D. (1954). Management in the public service: The quest for effective performance. New York: McGraw-Hill.
Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. (3rd ed). New York: Harper and Row.
Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). Delivering quality service – balancing customer perceptions and expectations. New York: The Free Pres.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-28