ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • พงศ์เทพ โกษะโยธิน มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา มหาวิทยาลัยชินวัตร

คำสำคัญ:

คอนโดมิเนียม, ปัจจัยความสัมพันธ์, ผลสำเร็จของการขยายตัว

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ เปรียบเทียบ ของประชากรศาสตร์ และหาความสัมพันธ์โครงสร้างองค์กร ระบบการจัดการ กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก และผลสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ ผลการตรวจพบว่า การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ได้ค่า(IOC) 0.78 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างปรับปรุงไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 375 คน เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย ผู้ประกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียม และบุคลากรฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด รวมถึงฝ่ายบัญชีการเงินของโครงการคอนโดมิเนียมในอำเภอปากเกร็ด ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)   

          ผลการศึกษาวิจัย พบว่า มี 5 ปัจจัย โดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ( = 4.106, S.D. = 0.595) นอกจากนั้น พบว่า ปัจจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ระบบการจัดการ ( = 4.189, S.D. = 0.569) และกลยุทธ์การตลาด ( = 4.175, S.D. = 0.558) และจากเหตุการณ์การทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson (Correlation Analysis) พบว่า สมมติฐานที่ 1 โครงสร้างองค์กร กับผลสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย สมมติฐานที่ 2 ระบบการจัดการ กับผลสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์การตลาด กับผลสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์ซึ่งไม่แตกต่างกันในทางสถิติ และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก กับผลสำเร็จของการขยายตัวโครงการคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์ซึ่งไม่แตกต่างกันในทางสถิติ และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก

References

เกษวลี สังขทิพย์. (2556). การปรับโครงสร้างองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีขององค์กรอิสระ. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และ ธนัชชา บินดุเหล็ม (2557). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences), 1(1), 109-123.
ชนินทร์ วิชชุลตา และ ญาณกร โท้ประยูร. (2560). ส่วนประสมการตลาดคอนโดมีเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยา. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 9(1), 39-49
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี สันติยา เอกอัคร และคณะ. (2546). การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของตลาดบ้านจัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดวงฤทัย ตี่สุขและจันทนีเพชรานนท์. (2558). การพัฒนารูปแบบ สถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร. The 6th Built Environment Research Associates Conference 2015 (BERAC6), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2558
ทิพย์วรรณ จูมแพง, กุหลาบ รัตนสัจธรรม และ วัลลภ ใจดี. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข, วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 7(2), 38-52.
ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์. (2554). ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และกลยุทธ์ด้านการแข่งขันต่อการรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในองค์กรประเทศไทย. รายงานผลการวิจัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ธณัฐพล ชะอุ่ม และ ปรีชา หงส์ไกรเลิศ. (2558). การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 8(1).
ประชาชาติธุรกิจ. (2556). 1 ปีคอนโดฯ ใจกลางกรุง เกิดใหม่ 1.2 หมื่นยูนิต ยูนิตไซซ์เล็กครองตลาด. กรุงเทพฯ
ศิริพงษ์ นารีวงษ์ และ ณักษ์ กุลิสร์. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 12(1): 152-163.
Naokum, N. (2013). The affecting of integrated marketing communications and marketing factors to decision making to purchase on condominium in Bangkok area. Bangkok: Graduate School Ramkhamhaeng University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-28