การพัฒนาเศรษฐกิจและการจัดการนโยบายเศรษฐกิจ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้แต่ง

  • อังคนา พยัคเพศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สำเนียง มณีฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การพัฒนาเศรษฐกิจ, การจัดการนโยบายเศรษฐกิจ, มณฑลยูนนาน

บทคัดย่อ

               ยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคต โดยมณฑลยูนนานจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างประเทศบนพื้นฐานของความร่วมมือจีน-อาเซียน ควบคู่ไปกับทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของมณฑลยูนนาน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตระหว่างประเทศรอบใหม่ของจีนทั้งในด้านประชากร โลจิสติกส์ และพลังงาน มณฑลยูนนานได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาวผ่านทั้งพื้นฐานทางนโยบายระดับชาติและการออกแผนดำเนินงานในระดับท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรัฐบาลจีนที่ประสงค์ให้ระเบียงเศรษฐกิจสายนี้เป็นโอกาสในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศโดยตรงผ่านการสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนำร่องโดยโครงการทางกายภาพที่โดดเด่น ได้แก่ รถไฟจีน-ลาว และวางแผนขยายไปยังด้านอื่น ๆ

References

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. 2562. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปี 2559-2563). สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2563, จาก https://dtn.go.th/th/news/ 5cff75741ac9ee073b7befc3?cate=5cff753c1ac9ee073b7bd1cb

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2563, จาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Yunnan/

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง. (2020). ยูนนานส่งเสริมอุตสาหกรรมทันสมัย เร่งสร้าง 5 อุตสาหกรรมล้านล้านหยวน 8 อุตสาหกรรมแสนล้านหยวน. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2563, จาก https://thaibizchina.com/article/ยูนนานส่งเสริมอุตสาหกรรม/

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง. จับตาบทบาทยูนนานใน “ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว” มองหาโอกาสไทย. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2563, จาก https://thaibiz china.com/article/จับตาบทบาทยูนนานใน-ระเบียง/

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง . (2020). คุนหมิงออก 31 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องยูนนาน พื้นที่คุนหมิง. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2563, จาก https://globthailand.com/china-17082020/

Xinhuanet, 2020. สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงาน ปี 2562 กำไรภาคอุตสาหกรรมลดลง แต่การปรับกำไรเชิงโครงสร้างดีขึ้น. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2563, จาก http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-02/03/ c_1125524805.htm

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-28