รูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ผู้แต่ง

  • กิ่งกาญจน์ อยู่เกตุ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

รูปแบบการบริหารโรงเรียน, ประชารัฐ, มุ่งผลสัมฤทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยสนับสนุนของการบริหารโรงเรียนประชารัฐ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐ 3) ศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐ รูปแบบวิธีการศึกษาวิจัยคือ เชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงเอกสาร เป็นหลัก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจำนวน 196 คน และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพบนพื้นฐานของความจริงที่ปรากฏอยู่ ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัญหา และปัจจัยสนับสนุนของการบริหารโรงเรียนประชารัฐ พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีปัญหาในทุก ๆ ด้าน ทั้งใน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐ พบว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐมีการปฏิบัติ/เป็นจริงทุกด้านทั้งใน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ ด้านการบริหารจัดการ 3) ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนประชารัฐ พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐมีการปฏิบัติ/เป็นจริงทุกด้านทั้งใน (1) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (2) การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน (3) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการคิดส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะวิเคราะห์ (4) การพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง (5) การพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน

References

ณัฐวดี จันทร์ศรจักร. (2555). สภาพการบริหารงานโรงเรียนดีประจำตำบล ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (วิทยานิพนธ์ครุศาตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

วราวุธ ตรีวรรณากุล. (2559). ปัจจัยความสำเร็จที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการ บริหารโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมสังกัด มหาวิทยาลัยของรัฐ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. (2554). รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายงานวิจัย). มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

ศิริพร พุทเกษร. (2558). แนวทางการบริหารคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). แนวทางบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

สุณิสา ถันชนนาง. (2555). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา.

หทัยชนก พรรคเจริญ. (2555). เทคนิคการเลือกตัวอย่าง. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-28