ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แต่ง

  • สิรินภา สินตระการผล วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผล, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2) ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 367 คน และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์แก่นสาระ

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับเห็นด้วย ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถในการสื่อสารของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีอิทธิพลในทางลบส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ผู้ที่มีระยะเวลาในการทำงาน 2-5 ปี มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้ที่มีระยะเวลาในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการสื่อสารของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

References

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2561). ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ: แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์. (2559). การบริหารการเปลี่ยนแปลง: บทบาทของภาวะผู้นำและการสื่อสารในองค์การ. Veridian-E Journal, Silpakorn University, 9(1),895-919.

นภาพร ทองคำ. (2560). วัฒนธรรมองค์การในด้านการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรังสิต.

ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์. (2559). กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ.วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 29(2), 40.

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. (2561). แนวคิดหลักการ และกระบวนการวิจัย: เชิงปริมาณคุณภาพและผสานวิธีการเขียนวิทยานิพนธ์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ปัญญาชน.

ปวริศา เนียรภาค. (2551). ภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่าแห่งตน ความสามารถในการตัดสินใจ กับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปุญณดา ภุมราภรณ์. (2557). การพัฒนาตัวแบบเสริมสร้างภาวะผู้นำของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตามการประยุกต์ฐานคิดจิตตปัญญาศึกษาในสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2559). ภาวะผู้นำ ทฤษฎีและแนวทางสู่การพัฒนา. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รัตนพล ยองใย. (2561). รูปแบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

อิทธิศักดิ์ ศิริจันทร์. (2562). ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 13(1), 136-144.

Bass, B.M. and Avolio, B.J. (1994).Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Ivancevich, J. M. and Matterson, M. T. (2014). Organizational Behavior and Management

(10th ed.). New York: McGraw-Hill.

Luecke, R, (2003). Managing change andtransitiom. Boston: Harvard BusinessSchool Press.

Robbins, S. P. & Coulter, M. (2016). Management (13th ed.). Boston: Pearson.

Yulk, G. (2010). Leadership in Organization (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31