การใช้หนี้สินในโครงสร้างเงินทุนและมูลค่าธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ผู้แต่ง

  • กัลยานี ภาคอัต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ชยงการ ภมรมาศ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • โยธิน ทวีกิติกุล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

การใช้หนี้สินในโครงสร้างเงินทุน, มูลค่าธุรกิจ, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้หนี้สินในโครงสร้างเงินทุน และมูลค่าธุรกิจ 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หนี้สินในโครงสร้างเงินทุน และ 3) วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้หนี้สิน ในโครงสร้างเงินทุนต่อมูลค่าธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การศึกษานี้ศึกษาจากประชากรคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ Panel Data Analysis ทั้งแบบ Fixed Effects และ Random Effects ผลการวิจัยพบว่า 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้หนี้สินในการดำเนินงานสูงสุดถึงร้อยละ 110 และต่ำสุดเพียงร้อยละ 5 เมื่อพิจารณาถึงการใช้หนี้สินระยะยาวบริษัทจดทะเบียน ใช้หนี้สินระยะยาวสูงสุดถึงร้อยละ 90 และต่ำสุดคือ ไม่ใช้หนี้สินระยะยาวเลย ส่วนมูลค่าธุรกิจซึ่งวัด โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรมีค่าสูงสุดถึง 125.11 เท่า ในขณะที่ค่าต่ำสุด คือ 5.31 เท่า 2) สภาพคล่อง อัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์ และภาวะตลาดหลักทรัพย์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการใช้หนี้สินในโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 3) การใช้หนี้สินระยะยาวในโครงสร้างเงินทุนมีผลกระทบในทางบวกต่อมูลค่าธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในขณะที่ขนาดของกิจการมีผลกระทบในทางลบ

References

กัลยานี ภาคอัต, เชาว์ โรจนแสง, สุรีย์ เข็มทอง, เสาวภา มีถาวรกุล และพิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย. (2562). การใช้หนี้สินและอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัย- สุโขทัยธรรมาธิราช, 1-7.

กัลยานี ภาคอัต, โยธิน ทวีกิติกุล, ชยงการ ภมรมาศ, และพิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย. (2563). การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 11(1), 40-50.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รายงานประจำปี 2560 – 2562. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ.

ถนัดชัย ปินธุ และกัลยานี ภาคอัต. (2564). ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลต่อมูลค่า

ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 425-433.

Adenugba, A., Ige, A., and Kesinro, R. (2016). Financial Leverage and Firms’ Value: A Study of Selected Firms in Nigeria. European Journal of Research and Reflection in Management Sciences, 4(1), 14-32.

Aivazian, A., Ge, Y., and Qiu, J. (2005). The Impact of Leverage on Firm Investment: Canadian Evidence, Journal of corporate Finance, 1(1), 277-291.

Al-Slehat, Z. (2020). Impact of Financial Leverage, Size and Assets Structure on Firm Value: Evidence from Industrial Sector, Jordan. International Business Research, 13(1), 109-120.

Ata, H. A., and Ağ, A. G. Y. (2010). Firma karakteristiğinin sermaye yapısı üzerindeki etkisinin analizi. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (11), 45–60.

Babaei, Z., Shahveisi, F., and Jamshidinavid, B. (2013). Correlation between Financial Leverage and Firm Value in Companies Listed in the Tehran Stock Exchange: A Case Study, Research Journal of Finance and Accounting. 4(5), 39-49.

Bayrakdaroglu, A., Ege, I., and Yazici, N. (2013). A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants: Empirical Results from Turkish Capital Market. International Journal of Economics and Finance, 5(4), 131-140.

Brigham, F. and Ehrhardt, C. (2020). Financial Management: Theory and Practice. (16th ed.). United States of America: Thomson Corporation.

Cevheroglu-Acar, M. (2018). Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Turkey, Journal of Management and Sustainability, 8(1), 31-45.

Chen, J. (2004). Determinants of Capital Structure of Chinese-listed Companies. Journal of Business Research, 57(12), 1341-1351.

Cheng, C. and Tzeng, C. (2011), The Effect of Leverage on Firm Value and How the Firm Financial Quality Influence on this Effect, World Journal of Management, 10(3), 30-53.

Deesomsak, R., Paudyal, K., and Pescetto, G. (2004). The Determinants of Capital Structure: Evidence from the Asia Pacific Region. Journal of Multinational Financial Management, 14(4), 387-405.

Dutta, S., Mukherjee, T., and Som, S. (2018). Impact of Financial Leverage on the Value of Firm: Evidence from Some NSE Listed Companies, The BESC Journal of Commerce and Management, 4, 42-52.

Gulnar, M. (2008). An Empirical Test on Leverage and Stock Returns, Retrieved from http:/www.efmaefm.org/oEFMAMEETINGS/FEMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2009Milan/papers/FEMA2009_0108_fullpaper.pdf

Ishari, M. (2016), The Impact of Financial Leverage on Firm’s Value, International Journal of Advancement in Engineering Technology, Management and Applied Science, 3(7),

-104.

Jameel, A. (2013). The Effect of Financial Leverage on the Performance of Firms Listed at Palestinian Security Exchange-An Empirical Study. Alazhar University Journal, 15(1),

-318.

Kester, C. (1986). Capital and Ownership Structure: A Comparison of United States and Japanese Manufacturing Corporations. Financial Management, 15(1), 5-16.

M’ng, J., Rahman, M., and Sannacy, S. (2017). The Determinants of Capital Structure: Evidence from Public Listed Companies in Malaysia, Singapore and Thailand. Cogent Economics & Finance, 5(1), 1-34.

McConnell, J., and Servaes, H. (1995). Equity Ownership and the Two Faces of Debt. Journal of Financial Economics, 39(1), 131-157.

Modigliani, F., and Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and The Theory of Investment. American Economic Review, 48(3), 261-297.

Noghondari, A., and Noghondari, A. (2017). The Mediation Effect of Financial Leverage on the Relationship between Ownership Concentration and Financial Corporate Performance. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 10(3), 697-714.

Ronald, M. (1983). The Impact of Capital Structure Change on Firm Value, The Journal of Finance, 38(1), 107-126.

Sakunasingha, B. (2018), Capital Structure Determinants for Local Commercial Banks: Thailand Evidence, Human Behavior, Development and Society Journal, 18, 18-29.

Siripipath, P., and Sakunasingha, B. (2016). Determinants of Capital Structure: A Case Study in Thai Steel Industry, Journal of Global Business Review, 18(1), 1-16.

Soumadi, W., and Hayajneh, S. (2012). Capital Structure and Corporate Performance Empirical Study on the Public Jordanian Shareholdings Firms Listed in the Amman Stock Market, European Scientific Journal, 8(22), 173-189.

Wald, K. (1999). How Firm Characteristics Affect Capital Structure: An International Comparison. Journal of Financial Research, 22(2), 161-187.

Wippern, R. (1966). Financial Structure and Value of the firm. Journal of Finance, 21(4), 615-633.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-27