พฤติกรรมของผู้บริโภคและการยอมรับเทคโนโลยีวัสดุหลังคาเมทัลชีท

ผู้แต่ง

  • จิราพร รัตนบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สุพิศ ฤทธิ์แก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • จินตนีย์ รู้ซื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ญานิณี ทรงขจร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำสำคัญ:

การยอมรับเทคโนโลยี, พฤติกรรมผู้บริโภค, หลังคาเมทัลชีท

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การยอมรับเทคโนโลยีเมทัลชีทของผู้บริโภค 2) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เลือกซื้อวัสดุหลังคาเมทัลชีท และ 3) ความสัมพันธ์ของการยอมรับเทคโนโลยีกับพฤติกรรม ของผู้บริโภคที่เลือกซื้อวัสดุหลังคาเมทัลชีท ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุหลังคาเมทัลชีท ซึ่งประกอบด้วย ช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ ที่อยู่ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน จากการสุ่มโดยวิธีสะดวก ผลการวิจัยพบว่า 1) การยอมรับเทคโนโลยีของเมทัลชีท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุหลังคาเมทัลชีท พบว่า วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อ เพื่อสร้างบ้าน / ที่พักอาศัย บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ตนเอง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อ จำนวน 10,000 – 50,000 บาท/ครั้ง ช่วงเวลาในการซื้อ ได้แก่ วันปกติ จันทร์ – ศุกร์ ประเภทที่ซื้อ ได้แก่ มีหลังคาพร้อมฉนวนกันความร้อน ชนิด PUFoam (หนา 1 นิ้ว หรือ 25 mm.) และ 3) การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เลือกซื้อวัสดุหลังคาเมทัลชีท ของผู้บริโภคในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง อายุ และอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความเข้าใจง่ายในการใช้งาน แตกต่างกัน และการรับรู้ถึงความเสี่ยง ไม่แตกต่างกัน รวมถึงการยอมรับเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุหลังคาเมทัลชีท ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยีด้านรับรู้ถึงประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อด้าน วัสดุหลังคาเมทัลชีท ด้านวัตถุประสงค์ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อ ด้านช่วงเวลาในการซื้อ ด้านประเภทที่ซื้อ

References

ชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตร. (2563). การยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ของผู้ใช้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ธนาคารกรุงศรี. (2561). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี2561-2563. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/fb1ce3a1-8cc2-44c0-abb9355 b7b6974 44/IO_Auto_Parts_180713_TH_EX.aspx

ธัญญ์ชยา อ่อนคง. (2553). พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ การเข้าร่วมและความพึงพอใจต่อ กิจกรรม Starpicsฟุตฟิต For Film ของนักศึกษาในเขต กทม. (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์บัณฑิต). มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ธีรยุทธ์ เรืองศิริวัฒน์ และสุธรรม พงศ์สำราญ. (2561). พฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับ การตกแต่งภายใน. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 12(1), 158-163

ศนิ อนันต์รัตนโชติ. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการชำระเงินผ่านระบบ เว็บไซต์ (Web Payment) ของผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2561). เจาะทิศทางก่อสร้างไทยปี 62. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563, จาก https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Thai-Construction-Direction_2019.pdf

สำนักทะเบียนกลาง. (2563). ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563. ค้นเมื่อ 20 สิงหา 2564, จาก https://www.pptvhd36.com/news/สังคม/143600

สุบิน พุทโสม. (2562). การศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติเกี่ยวกับการ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี.

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562 “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา”.

สุพจน์ กาญจนางกูรพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างใน ช่องทางการจำหน่ายแนวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเนชั่น.

Kotler, P. (1990). Marketing: An introduction (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Schiffman, Leon G. & LazearKanuk, L. (1987). Consumer Behavior. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Sinha, I., & Mukherjee, S. (2016). Acceptance of technology, related factors in use of off branch e–banking: An Indian case study. Journal of High Technology Management Research, 27(1), 88–100.

Stockhome. (2019). คุณสมบัติของแผนเมทัลชีท และการนำไปใช้งานในงานก่อสร้างต่าง ๆ. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.onestockhome.com/th/homemap_contents/ 84893315/metal-sheet

Yamane, T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis. 2nd Edition. New York: Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-26