โซเชียลดีท็อกซ์: บำบัดด้วยสติ เมื่อชีวิตเสพติดโลกออนไลน์

ผู้แต่ง

  • กนกวรรณ ปรีดิ์เปรม หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

คำสำคัญ:

สติ, โซเชียลดีทอกซ์, โลกออนไลน์, เสพติดโลกออนไลน์

บทคัดย่อ

โซเชียลมีเดีย เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ช่วยย่อโลกให้เล็กลง ติดต่อกันง่าย ใกล้ชิดกันมากขึ้น เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพียงแค่กดปุ่มสัมผัส เวลาใช้โซเชียลมีเดียจะเกิดการหลั่งสารเคมีโดปามีนออกมา ทำให้เกิดอาการติดได้ ถ้าปล่อยไปนาน ๆ อาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า และอาจรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตาย เพียงเพราะไม่ได้รับการยอมรับ ดังนั้น จึงต้องได้รับการบำบัดอาการเสพติดโลกออนไลน์ หรือ การทำโซเชียลดีท็อกซ์ และที่สำคัญ คือ การเสริมสร้างสติปัญญาเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาดังกล่าวนี้ได้มากขึ้น

References

กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว. (2553). โซเชียลมีเดีย. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.slide share.net/krunapon/social-media-5661152

ณัฐนนท์ จันทร์ขวาง. (2563). ด้านมืดของโซเชียล : โลกออนไลน์เพิ่มความเกลียดชังและทำร้ายวงการกีฬาได้อย่างไร. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.mainstand.co.th/1982

เทียนทิพย์ เดียวกี่. (2561). แนวทางการใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสม. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content

นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์. (2563). The Social Dilemma เมื่อโซเชียลมีเดียคือสวรรค์และนรกในเวลาเดียวกัน เราจะรับมืออย่างไร. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://workpointtoday.com/the-social-dilemma-netflix-review/

ปรานี ปวีณชนา. (2565). เหรียญสองด้านของโซเชียลมีเดีย. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.manarom.com/blog/the_two_sided_coin_of_social_media.html

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2555). พุทธรรม ฉบับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ 32. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พศิน อินทรวงค์. (2563). 30 ข้อคิดวิธีเล่นโซเชียลอย่างมีสติ. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://today.line.me/th/v2/article/JM0P0M

เมืองไทยประกันชีวิต. (2564). ถึงเวลาต้อง Social Detox เมื่อชีวิตเสพติดโลกออนไลน์. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.muangthai.co.th/th/article/social-detox

Liam Lane. (2563). สังคมโซเชียลที่ควรจะเลือกเสพข่าวอย่างมีสติ. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://loiscourt.com/สังคมซียลที่ควรจะเล/

Linehan, M.M. (1993). Cognitive Behavioral treatment of Borderline Personality disorder. New York: Guilford Press.

Marketeer Team. (2015). AIS ชวนให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างมีสติ “ตั้งสติหน่อย ค่อยโซเชียล”.ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://marketeeronline.co/archives/43277

Poboad. (2565). ฆ่าตัวตายและโซเชียลมีเดีย เรื่องไม่ใหม่ที่ควรใส่ใจ. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.pobpad.com/ฆ่าตัวตายและโซเชียลมีเ

Workpointtoday. (2563). The Social Dilemma เผยความลับหลังธุรกิจโซเชียลมีเดีย ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคเสพติด. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://workpointtoday.com/the-social-dilemma-social-media/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31