ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • เพ็ญพักตร์ สว่าง สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ชาญเดช เจริญวิริยะกุล สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สุดาวรรณ สมใจ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ประสิทธิผล, การบริหารงาน, องค์การบริหารส่วนตำบล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม และ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน 370 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ T – test และ F - Test

ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมา ด้านการปฏิบัติงานของบุคคล ด้านการวางแผน และด้านสถานที่ให้บริการ ตามลำดับ 2) การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ในเรื่อง การศึกษา พบว่าในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 3) ปัญหาอุปสรรค คือ ด้านการวางแผนงาน และด้านกระบวนการ

References

พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง). (2556). ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สมพร แก้วสนธิ. (2553). ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลขององค์การ: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการ (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา.

สริน พรหมคนชื่อ. (2556). ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สุรัส ราชกุลชัย. (2547). การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร. (พิมพ์ครั้งที่่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์. (2561). ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(28), 187-195.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม. (2562). ข้อมูลทั่วไป. ค้นเมื่อ 2 มีนาคม2563, จาก http://www.dontoom.go.th/index.php?options=content&mode=cate

Best, J. W. (1981). Research in Education. (3rd ed.). Englewood cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Likert, R. (1967).The human organization: its management and values. New York: McGraw-Hill.

Yamane T. (1967). Elementary Sampling Theory. New Jersey: Prentice-Hall

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31