การจัดการภาวะวิกฤตกับความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในหน่วยงาน องค์การค้าของ สกสค. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา)

ผู้แต่ง

  • ปวีณา อิทสิโรเวช มหาวิทยาลัยรังสิต
  • เฉลิมพร เย็นเยือก มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

การจัดการภาวะวิกฤต, ความสำเร็จในการทำงาน, พนักงานและลูกจ้าง

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในหน่วยงานองค์การค้าของ สกสค. และ 2) เพื่อศึกษาการจัดการภาวะวิกฤตที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในหน่วยงานองค์การค้าของ สกสค. กรณีศึกษา พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานองค์การค้าของ สกสค. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานและลูกจ้าง
ในหน่วยงานองค์การค้าของ สกสค. จำนวน 200 ราย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม โดยชุดแบบสอบถามจะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และสถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ t-Test, F-Test การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ และตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในหน่วยงานองค์การค้าของ สกสค. กรณีศึกษา พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานองค์การค้าของ สกสค. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และหน่วยงาน มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในหน่วยงานองค์การค้าของ สกสค. ไม่แตกต่างกัน และ 2) ด้านการจัดการภาวะวิกฤต พบว่า ด้านการวางแผน และด้านการควบคุม มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคคลในหน่วยงานองค์การค้าของ สกสค. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

References

กรุงเทพธุรกิจ. (2563). ทำไมองค์การค้าของ สกสค. ถึงต้องเลิกจ้างพนักงาน. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564

จากhttps://www.bangkokbiznews.com/news/887551

ฉัฐวัฒน์ ชัชณาภัฏฐ์. (2563). การจัดการองค์การในภาวะวิกฤต กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 20(4), 197-207.

ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ สำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (Unpublished Master’s thesis). มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา. (2563). การบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management). ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564, จาก https://www.popticles.com/business/crisis-management/

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา. (2563). ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs). ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564, จาก https://www.popticles.com/business/hierarchy-of-needs/

รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา. (2563). พนักงานใหม่ประสบความสำเร็จในภาวะวิกฤต. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564, จาก https://www.khonatwork.com/post/พนักงานใหม่ประสบความสำเร็จในภาวะวิกฤต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30